Μενού

Γνωρίζετε τα βαθύτερα νοήματα της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού;

ανασταση κυριου

Στη Γραφή είναι γραμμένο σχετικά με την ανάσταση του Κυρίου Ιησού: «Αφού δε επέρασε το σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, διά να θεωρήσωσι τον τάφον. Και ιδού έγεινε σεισμός μέγας· διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ ουρανού ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγειναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας· μη φοβείσθε σείς· διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε· δεν είναι εδώ· διότι ανέστη, καθώς είπεν. Έλθετε, ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχέως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών, και ιδού, υπάγει πρότερον υμών εις την Γαλιλαίαν· εκεί θέλετε ιδεί αυτόν· ιδού, σας είπον. Και εξελθούσαι ταχέως από του μνημείου μετά φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον να απαγγείλωσι προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσι προς τους μαθητάς αυτού, ιδού, ο Ιησούς απήντησεν αυτάς, λέγων· Χαίρετε. Και εκείναι προσελθούσαι επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκύνησαν αυτόν. […] Οι δε ένδεκα μαθηταί υπήγον εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς. Και ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν αυτόν, τινές δε εδίστασαν. Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (Ματθ. 28:1-9, 16-18). Αυτοί οι στίχοι καταγράφουν τα γεγονότα της ανάστασης του Κυρίου Ιησού τρεις ημέρες μετά τη σταύρωσή Του. Επειδή Αυτός σταυρώθηκε και απολύτρωσε την ανθρωπότητα σημαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι πλέον καταδικασμένη από το νόμο και είναι πλέον απελευθερωμένη από τα δεσμά των διαταγμάτων και των κανονισμών. Ευχαριστώ τον Κύριο! Η ανάστασή Του είναι πολύ σημαντική για όλους μας, τους αδελφούς και τις αδελφές Του, διότι μέσω της ανάστασής Του βεβαιωθήκαμε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός και είναι αυτός που πρέπει πραγματικά να εμπιστευόμαστε. Η Βίβλος λέει: «Αλλ’ εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας· έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών» (1Κορ. 15:17). Χωρίς την ανάσταση του Κυρίου Ιησού, ακόμα κι αν έχουμε πίστη σ’ Αυτόν, δεν θα σωζώμασταν. Χωρίς την εξιλέωσή Του, εμείς οι αμαρτωλοί θα εξακολουθούσαμε να δεσμεύονται από το νόμο. Ακριβώς λόγω της ανάστασής Του, έχουμε μια ελπίδα σωτηρίας.

Η ανάσταση του Κυρίου Ιησού για την ανθρωπότητα είναι αναμφισβήτητα σημαντική. Πώς θα μπορούσαμε να μην είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτό; Με χαρά και ενθουσιασμό ας ηρεμήσουμε και σκεφτούμε αυτά τα δύο ερωτήματα: Τι βαθύτερα νοήματα έχει η ανάσταση του Κυρίου Ιησού; Ποιες είναι οι προθέσεις του Κυρίου όταν δίδαξε τους μαθητές Του μετά την ανάσταση και την εμφάνισή Του;

1. Τα νοήματα της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού

Προσεύχομαι στον Κύριο προβληματισμένος. Και τότε, καθώς μελετούσα σχετικά υλικά, είδα αυτά τα λόγια σ’ ένα πνευματικό βιβλίο: «Οι Γραφές περιέχουν το ακόλουθο εδάφιο που περιγράφει τον Κύριο Ιησού μετά την ανάσταση: “Έρχεται ο Ιησούς, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, και εστάθη εις το μέσον και είπεν· Ειρήνη υμίν”. Είναι ξεκάθαρο πως, εκείνη τη στιγμή, ο Κύριος Ιησούς δεν ήταν πια μια σάρκα, αλλά ένα πνευματικό σώμα. Αυτό οφειλόταν στο ότι είχε υπερβεί τους περιορισμούς της σάρκας, έτσι, όταν η πόρτα ήταν κλειστή, μπορούσε ακόμα να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους επιτρέψει να Τον δούνε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του Κυρίου Ιησού μετά την ανάσταση και του Κυρίου Ιησού που ζούσε στη σάρκα, πριν από την ανάσταση. Παρόλο που δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ της εμφάνισης του πνευματικού σώματος εκείνης της στιγμής και της προηγούμενης εμφάνισης του Κυρίου Ιησού, ο Ιησούς, εκείνη τη στιγμή, είχε γίνει ένας Ιησούς που οι άνθρωποι ένιωθαν σαν ξένο, γιατί είχε γίνει πνευματικό σώμα αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς και, σε σύγκριση με την προηγούμενη σάρκα Του, το πνευματικό αυτό σώμα ήταν πιο ακατάληπτο και δυσνόητο στους ανθρώπους. Δημιούργησε επίσης μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στον Κύριο Ιησού και στους ανθρώπους, ενώ οι άνθρωποι ένιωθαν στις καρδιές τους πως, εκείνη τη στιγμή, ο Κύριος Ιησούς είχε γίνει πιο μυστηριώδης. […] το πρώτο πράγμα που έκανε ο Κύριος Ιησούς μετά την ανάστασή Του ήταν να επιτρέψει σε όλους να Τον δουν, να επιβεβαιώσει πως Αυτός υπάρχει και να επιβεβαιώσει το γεγονός της ανάστασής Του. Επιπλέον, αυτό επανέφερε τη σχέση Του με τους ανθρώπους στα επίπεδα που ήταν όταν Αυτός εργαζόταν στη σάρκα, όταν ήταν ο Χριστός που μπορούσαν να δουν και ν’ αγγίξουν. Με τον τρόπο αυτόν, ένα από τα αποτελέσματα είναι πως οι άνθρωποι δεν είχαν καμία αμφιβολία πως ο Κύριος Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς αφού είχε καρφωθεί στον σταυρό, όπως και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το έργο του Κυρίου Ιησού για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι πως το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε στους ανθρώπους μετά την ανάστασή Του και τους επέτρεψε να Τον δουν και να Τον αγγίξουν εδραίωσε σταθερά την ανθρωπότητα στην Εποχή της Χάριτος. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην προηγούμενη εποχή, την Εποχή του Νόμου, λόγω της “εξαφάνισης” ή της “αναχώρηση” του Κυρίου Ιησού, αλλά θα συνέχιζαν προς τα εμπρός, ακολουθώντας τις διδαχές του Κυρίου Ιησού και το έργο που Αυτός είχε εκτελέσει. Κατά συνέπεια, άνοιξε επίσημα μια νέα φάση στο έργο της Εποχής της Χάριτος, ενώ, από εκεί και έπειτα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν υπό τον νόμο, εξήλθαν επίσημα από τον νόμο και εισήλθαν σε μια νέα περίοδο, με μια νέα αρχή. Αυτές είναι το πολλαπλό νόημα της εμφάνισης του Κυρίου Ιησού στην ανθρωπότητα μετά την ανάσταση». Μετά την ανάγνωση αυτών των λέξεων, είχα καταλάβει κάτι λίγο. Πριν αναστηθεί ο Κύριος Ιησούς, ήταν στη σάρκα. Μετά την ανάσταση, εμφανίστηκε στον άνθρωπο σε ένα πνευματικό σώμα με την εικόνα της σάρκας. Εκείνη την εποχή, ο Κύριος Ιησούς είχε ξεπεράσει τους περιορισμούς της σάρκας και μπορούσε να έρθει ανάμεσα στους μαθητές Του και να τους εμφανιστεί όταν βρέθηκαν μόνοι. Αν και η εξωτερική του εικόνα δεν άλλαζε, είχε γίνει πνευματικό σώμα. Αντιμέτωποι με το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού, οι μαθητές θεώρησαν ότι ήταν μυστηριώδες και υπήρχε επίσης σύγχυση και απόσταση που μεγάλωνε μέσα τους. Ο Κύριος Ιησούς ήταν πολύ ξεκάθαρος όσον αφορά τη νοοτροπία και τηνανάγκη του ανθρώπου. Έτσι, μετά την ανάστασή Του, εμφανίστηκε στον άνθρωπο για σαράντα μέρες και έφαγε ψωμί και ψάρια και εξήγησε τις γραφές στους μαθητές Του, ώστε ο άνθρωπος να είναι σε θέση να δει ότι ήταν ακόμα ο ίδιος Κύριος Ιησούς, ορατός με σάρκα και οστά και να μην πιστεύει πλέον ότι ο αναστημένος Κύριος Ιησούς ήταν ένα πνευματικό σώμα που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να αγγίξει ή να προσεγγίσει. Επιπλέον, μπορούσαν να δουν την ύπαρξή Του και να τον αναγνωρίσουν, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά ως επιβεβαίωση της ανάστασής Του. Με αυτόν τον τρόπο, η σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού θα αποκαθίσταντο στην κατάσταση που ήταν η σχέση τους πριν από τη σταύρωση. Θα έλεγαν, «Ο Κύριος έχει αναστηθεί από νεκρούς! Είναι ο ίδιος όπως και πριν. Μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο που συνήθιζε. Μου φροντίζει, δεν μας αφήνει και είναι ακόμα μαζί μας, στη γη». Εκτός αυτού, ο Κύριος Ιησούς, με την ανάστασή Του και την εμφάνισή του στον άνθρωπο, άνοιξε μια φάση του έργου στην Εποχή της Χάριτος, και οδήγησε τον άνθρωπο να βγει από το νόμο και να εισέλθει στη νέα εποχή. Όλοι οι ακόλουθοί του γνώριζαν ότι είναι ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός, ο Θεός αυτοπροσώπως κι έτσι η πίστη τους ενισχύθηκε. Αργότερα, οι μαθητές Του έλαβαν την ανάστασή Του ως το μέγιστο όραμα και άρχισαν να μαρτυρούν γι ’Αυτόν, λέγοντας στους ανθρώπους τα συμβάντα του έργου Του κι άρχισαν να κηρύττουν το ευαγγέλιο που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο σήμερα. Έτσι, τα νοήματα της ανάστασης του Κυρίου Ιησού μπορούν είναι εμφανή σε όλους.

2. Αντανακλάσεις των λόγων του Κυρίου Ιησού στον Θωμά μετά την Ανάστασή Του

Η Βίβλος καταγράφει: «Και μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ’ αυτών. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, και εστάθη εις το μέσον και είπεν· Ειρήνη υμίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν· Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν» (Ιωάν. 20:26-29). Στο παρελθόν όταν διάβαζα αυτούς τους στίχους, γνώριζα μόνο ότι ο Κύριος Ιησούς αγαπούσε τον άνθρωπο πάρα πολύ και συμπονούσε τις αδυναμίες του ανθρώπου. Γνώριζε τη βαθύτερη αμφιβολία του Θωμά, έτσι εμφανίστηκε σε αυτόν ώστε να την ξεδιαλύνει. Όμως δεν κατάλαβα περισσότερες από τις προθέσεις του Κυρίου γιατί να το κάνει αυτό και να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Η καρδιά μου φωτίστηκε αμέσως όταν διάβασα τα παρακάτω λόγια.

Τα λόγια στο βιβλίο λένε: «Με αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς στον Θωμά, έλεγε επίσης πολύ ξεκάθαρα σε κάθε άνθρωπο: Ο αναστημένος Κύριος Ιησούς είναι ο Κύριος Ιησούς που είχε περάσει αρχικά τριάντα τρία και μισό χρόνια εκτελώντας έργο ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Παρόλο που είχε καρφωθεί στον σταυρό και είχε βιώσει την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, όπως είχε βιώσει και την ανάσταση, η κάθε πτυχή Του δεν είχε υποστεί καμία αλλαγή. Παρόλο που τώρα είχε σημάδια από καρφιά στο σώμα Του και παρόλο που είχε αναστηθεί και είχε βγει από τον τάφο, η διάθεσή Του, η κατανόησή Του για την ανθρωπότητα και οι προθέσεις Του προς την ανθρωπότητα δεν είχαν υποστεί την παραμικρή αλλαγή. Επίσης, έλεγε στους ανθρώπους πως είχε κατέβει από τον σταυρό, είχε θριαμβεύσει επί της αμαρτίας, είχε θριαμβεύσει επί των κακουχιών και είχε θριαμβεύσει επί του θανάτου. Τα σημάδια από τα καρφιά ήταν απλώς οι αποδείξεις της νίκης Του επί του Σατανά, οι αποδείξεις πως έγινε θυσία υπέρ αμαρτίας για να λυτρώσει επιτυχώς όλη την ανθρωπότητα. Έλεγε στους ανθρώπους πως Αυτός είχε ήδη επωμιστεί τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και είχε ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης. Όταν επέστρεψε για να δει τους μαθητές Του, με την εμφάνισή Του τους είπε: “Είμαι ακόμα ζωντανός, υπάρχω ακόμα· σήμερα, στέκομαι πραγματικά μπροστά σας για να Με δείτε και να Με αγγίξετε. Θα είμαι πάντοτε μαζί σας”. Ο Κύριος Ιησούς ήθελε επίσης να χρησιμοποιήσει την περίπτωση του Θωμά ως προειδοποίηση για τους ανθρώπους στο μέλλον: Παρόλο που πιστεύεις στον Κύριο Ιησού, δεν μπορείς μήτε να Τον δεις, μήτε να Τον αγγίξεις, ωστόσο, μπορείς να ευλογηθείς από την αληθινή σου πίστη, όπως και μπορείς να δεις τον Κύριο Ιησού μέσω της αληθινής σου πίστης· αυτό το είδος ανθρώπου είναι ευλογημένο». Από αυτά τα λόγια μπορούμε να δούμε ότι τα λόγια του Κυρίου Ιησού στον Θωμά περιείχαν τις προθέσεις του Θεού. Αν και ο Κύριος Ιησούς βίωσε την ανάσταση, μέσω των λόγων Του προς τον Θωμά, ο άνθρωπος μπορούσε να δει ότι ήταν ακόμα ο Κύριος Ιησούς που ζούσε κοντά στους μαθητές του μέρα - νύχτα, ότι είναι ο Θεός που παρατηρεί τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου, ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός κι ότι γνώριζε τις σκέψεις και τα μυαλά όλων. Πριν ο Κύριος Ιησούς καρφωθεί στο σταυρό, ήξερε ότι ο Θωμάς δεν πίστευε ότι Αυτός ήταν ο Χριστός. Μετά την ανάσταση, το γνώριζε ακόμα. Έτσι, εμφανίστηκε ειδικά στον Θωμά και τον άφησε να αγγίξει τα σημάδια των καρφιών του, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός, έτσι ώστε να διώξει τις αμφιβολίες του για Αυτόν και να τον κάνει να καταλάβει ότι Αυτός πραγματικά αναστήθηκε. Η ανάσταση και η εμφάνιση του Κυρίου Ιησού, αυτό το ισχυρό τεκμήριο, επέτρεψε σε όλους τους πιστούς Του να δουν τέτοια συμβάντα: Είναι ο ένδοξος Θεός αυτοπροσώπως, έχει θριαμβεύσει πάνω στον θάνατο και τον Σατανά κι ο Χριστός έχει μεγάλη εξουσία και δύναμη. Επιπλέον, τα λόγια του Κυρίου Ιησού προς τον Θωμά έστειλαν ένα μήνυμα: Όταν πιστεύετε στο Θεό, μην είστε σαν τον Θωμά, ώστε να πιστεύετε μόνο αυτό που μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας. Το πιο κρίσιμο πράγμα για έναν ακόλουθο του Θεού είναι να έχει αληθινή πίστη σ ‘Αυτόν, το οποίο αφορά άμεσα αν μπορεί να εγκριθεί από τον Θεό και να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι θα είναι ευλογημένοι λόγω της αληθινής πίστης τους στο Θεό. Ωστόσο, εάν πάντα μετρούν την εμφάνιση και το έργο του Θεού βασισμένοι σε αυτό που βλέπουν με τα μάτια τους, αντί να γνωρίζουν το Θεό από τα λόγια του, θα κάνουν το ίδιο λάθος με τον Θωμά. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τον μαθητή του Κυρίου Πέτρο, ο οποίος μπορούσε να αναγνωρίσει ότι ο Κύριος είναι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Κι αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της εποχής που ήταν μαζί με τον Κύριο, είδε πολλά από αυτά που είχε ο Θεός και ήταν πιστός στον Κύριο, συνειδητοποιώντας μέσα από τον λόγο και το έργο Του, ότι ο Κύριος είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, ο Χριστός.

Ο Κύριος είπε ότι θα έρθει και πάλι. Τότε, θα μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε όταν επιστρέφει σήμερα, τις έσχατες ημέρες; Πάνω σε ποια βάση θα τον γνωρίσουμε; Η Αποκάλυψη 2: 7 λέει: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Μήπως προφητεύει ότι ο Κύριος θα ρητορεύσει τα λόγια Του όταν επανέλθει; Για να χαιρετίσουμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, θα είμαστε φρόνιμες παρθένες και θα υπακούσουμε στη φωνή Του; Ευχαριστώ τον Κύριο! Μακάρι να δείξει ο Κύριος έλεος σε εμάς και να ανοίξουμε τα πνευματικά μας μάτια ώστε να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή Του με την αληθινή πίστη μας! Αμήν!

Του Miaoxiao

Προτεινόμενα:

Προφητείες σχετικά με το πώς ο Κύριος Ιησούς επιστρέφει τις έσχατες ημέρες

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει τις έσχατες ημέρες

Αφήστε σχόλια