Ο Μυστικός Δείπνος

Ο Μυστικός Δείπνος

17. Την δε πρώτην των αζύμων προσήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν· Που θέλεις να σοι ετοιμάσωμεν…

more
σκέψεις πάνω στο απόσπασμα των γραφών

Ευαγγέλιο της ημέρας: σκέψεις πάνω στο απόσπασμα των γραφών: «Η μητέρα του Ιωάννη, η Σαλώμη, έχει απαιτήσεις από τον Ιησού Χριστό»

Στο Κατά Ματθαίον 20:20-23 είναι καταγεγραμμένο το εξής: «Τότε προσήλθε προς αυτόν η μήτηρ των υιών του Ζεβεδαίου μετά των…

more