Μενού

Λόγια του Χριστού

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 28

Ο Θεός ορίζει το ουράνιο τόξο ως σύμβολο της διαθήκης Του με τον άνθρωπο Γένεση 9:11-13 και στήνω την διαθήκην μου προς εσάς· και δεν θέλει πλέον εξολοθρευθή πάσα σαρξ από των υδάτων του κατακλ...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 27

Η ευλογία του Θεού στον Νώε μετά τον κατακλυσμό Γένεση 9:1-6 Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού· και είπε προς αυτούς, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμίσατε την γήν· και ο φόβος...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 26

Ο Θεός προτίθεται να καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, καθοδηγεί τον Νώε να κατασκευάσει μια κιβωτό Γένεση 6:9-14 Αύτη είναι η γενεαλογία του Νώε. Ο Νώε ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ ...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 25

Ο Θεός κατασκευάζει δερμάτινους χιτώνες για τον Αδάμ και την Εύα Γένεση 3:20-21 Και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού, Εύαν· διότι αυτή ήτο μήτηρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Ιεχωβά ο...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 24

Ο Θεός Δημιουργεί την Εύα Γένεση 2:18-20 Και είπε Ιεχωβά ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος μόνος· θέλω κάμει εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε Ιεχωβά ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 23

Η Εντολή του Θεού προς τον Αδάμ Γένεση 2:15-17 Και έλαβε Ιεχωβά ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ διά να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν. Προσέταξε δε Ιεχωβά ο Θεός ε...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 22

Από την ύπαρξη κιόλας της διαχείρισης του Θεού, Εκείνος ήταν πάντα πλήρως αφιερωμένος στην επιτέλεση του έργου Του. Παρά το γεγονός ότι καλύπτει το πρόσωπό Του από αυτούς, βρισκόταν πάντα στο πλευ...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 21

Ο Θεός επιτελεί το έργο Του από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπινου γένους. Στην αρχή, το έργο ήταν πολύ απλό, αλλά, ακόμα και έτσι, εξακολουθούσε να περιέχει εκφράσεις της ουσίας και της διάθεσης...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 86

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων (Επιλεγμένα εδάφια) Την τέταρτη ημέρα, αρχίζουν να υπάρχουν οι εποχές, οι ημέρες και τα χρόνια του ανθρώπινου είδους καθώς ο Θεός ασκ...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 85

Την τρίτη ημέρα, ο λόγος του Θεού γεννά τη γη και τις θάλασσες και η εξουσία του Θεού κάνει τον κόσμο να ξεχειλίζει από ζωή Κατόπιν, ας διαβάσουμε την πρώτη πρόταση στη Γένεση 1:9-11 «Και είπεν...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 84

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων (Επιλεγμένα εδάφια) Τη δεύτερη μέρα, με τη εξουσία του Θεού διευθετούνται τα ύδατα, δημιουργείται το στερέωμα και εμφανίζεται ένας χώρο...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Τα τρία στάδια του έργου | Απόσπασμα 15

Σε όλη τη διάρκεια του έργου διαχείρισης, το πιο σημαντικό έργο είναι η σωτηρία του ανθρώπου από την επιρροή του Σατανά. Το βασικό έργο είναι η πλήρης κατάκτηση του διεφθαρμένου ανθρώπου, αποκαθισ...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 83

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων Γέν. 1:3-5 Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς· και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από το...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 87

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων (Επιλεγμένα εδάφια) Την πέμπτη ημέρα, η ζωή διαφόρων και ποικίλων μορφών επιδεικνύει την εξουσία του Δημιουργού με διάφορους τρόπους...

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 88

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων (Επιλεγμένα εδάφια) Την έκτη ημέρα, ο Δημιουργός μιλάει και κάθε είδος ζώντος οργανισμού που έχει στο μυαλό Του κάνει την εμφάνισή το...