Ο Μυστικός Δείπνος

Ο Μυστικός Δείπνος

17. Την δε πρώτην των αζύμων προσήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν· Που θέλεις να σοι ετοιμάσωμεν…

more