Ο Ιησούς σταυρώνεται

Ο Ιησούς σταυρώνεται

16. Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς διά να σταυρωθή. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον· 17. και βαστάζων τον σταυρόν αυτού,…

more
Ο θάνατος του Ιούδα

Ο θάνατος του Ιούδα

3. Τότε ιδών Ιούδας ο παραδόσας αυτόν ότι κατεδικάσθη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια εις τους πρεσβυτέρους, 4. λέγων· Ήμαρτον…

more
Ο Μυστικός Δείπνος

Ο Μυστικός Δείπνος

17. Την δε πρώτην των αζύμων προσήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν· Που θέλεις να σοι ετοιμάσωμεν…

more