Μενού

Ιστορίες από τη Βίβλο

Η όγδοη πληγή: ακρίδες | Οι δέκα πληγές του Φαραώ

Η όγδοη πληγή: ακρίδες - Έξοδος 10 1. Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Είσελθε προς τον Φαραώ· διότι εγώ...

Η τρίτη πληγή: σκνίπες

Sweet Publishing / FreeBibleimages.org ( CC BY-SA 3.0 ) Η τρίτη πληγή: σκνίπες - Έξοδος 8 16. Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ειπέ...

Η δεύτερη πληγή: βάτραχοι

Sweet Publishing / FreeBibleimages.org ( CC BY-SA 3.0 ) Η δεύτερη πληγή: βάτραχοι - Έξοδος 8 1. Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ύπαγε...

Η ομιλία του Πέτρου την Πεντηκοστή

14. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά των ένδεκα, ύψωσε την φωνήν αυτού και ελάλησε προς αυτούς· Άνδρες Ιουδαίοι και...

Η ανάληψη του Ιησού στους ουρανούς

1. Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον, ω Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνη και να διδάσκη, 2. μέχρι της...

Ο Ιησούς παρουσιάζεται στον άπιστο Θωμά

24. Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήτο μετ' αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. 25. Έλεγον λοιπόν...

Ο Ιησούς παρουσιάζεται στους μαθητές Του

1. Την δε πρώτην της εβδομάδος Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον το πρωΐ, ενώ έτι ήτο σκότος, και...

Ο Ιησούς σταυρώνεται

16. Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς διά να σταυρωθή. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον· 17. και...

Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο

11. Ο δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος· και ηρώτησεν αυτόν ο ηγεμών, λέγων· Συ είσαι ο βασιλεύς των...

Ο θάνατος του Ιούδα

3. Τότε ιδών Ιούδας ο παραδόσας αυτόν ότι κατεδικάσθη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια εις...

Οι τρεις αρνήσεις του Κυρίου από τον Πέτρο

Good News Productions International and College Press Publishing / FreeBibleimages (CC BY-NC-ND 4.0) 69. Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε...

Ο Ιησούς ενώπιον των Σανχεντρίν

57. Οι δε πιάσαντες τον Ιησούν έφεραν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου συνήχθησαν οι γραμματείς και οι...

Η σύλληψη του Ιησού

47. Και ενώ αυτός ελάλει έτι, ιδού, ο Ιούδας εις των δώδεκα ήλθε, και μετ' αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών και...

Ο Μυστικός Δείπνος

17. Την δε πρώτην των αζύμων προσήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν· Που θέλεις να σοι...

Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών Του

Good News Productions Int   FreeBibleimages.org(CC BY-NC-ND 4.0) 1. Προ δε της εορτής του πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού...

Ο Ιησούς εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ καθισμένος σε ένα γαϊδουράκι

Sweet Publishing    / FreeBibleimages.org    (    CC BY-SA 3.0    ) 12. Τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν,...

Η Μαρία αλείφει με μύρο τα πόδια του Ιησού

1. Ο Ιησούς λοιπόν προ εξ ημερών του πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον...

Η συνωμοσία για τη δολοφονία του Ιησού

45. Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων, οίτινες είχον ελθεί εις την Μαρίαν και είδον όσα έκαμεν ο Ιησούς,...