Μενού

Βιβλική διδασκαλία σχετικά με την προσευχή για να έχουμε την προστασία του Θεού

Στην πραγματική ζωή, αναπόφευκτα όλοι μας συναντούμε δυσάρεστες καταστάσεις, όπως εμπόδια, αποτυχίες και ασθένειες. Όταν είμαστε ανήμποροι και αρνητικοί στις δυσκολίες, ο Θεός είναι η πραγματικά παρούσα βοήθεια για εμάς. Παρόλο που βιώνουμε πολλές πραγματικές δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή μας, και νομίζουμε πως είναι αδύνατο να λυθούν, τίποτε δεν είναι αδύνατο για τον Θεό. Ο Θεός είναι αξιόπιστος. Εφόσον έχουμε ακλόνητη πίστη, προσευχόμαστε ειλικρινώς, συνεχίζουμε να αναζητούμε και δεν τα παρατάμε ποτέ, θα δούμε τις θαυμάσιες πράξεις του Θεού. Αφού βιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο θα ενισχυθεί η πίστη μας στον Θεό, αλλά θα έχουμε έναν τρόπο να προχωρούμε μπροστά όταν συναντούμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Οι ακόλουθοι στίχοι της Βίβλου που αναφέρονται στην προσευχή για να έχουμε την προστασία του Θεού, καθώς και τα σχετικά άρθρα, θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια οδό για να ακολουθούμε όταν συναντούμε δυσκολίες.

Με την προσευχή για να έχουμε την προστασία του Θεού

Άκουσον, Θεέ, της φωνής μου εν τη δεήσει μου· από του φόβου του εχθρού φύλαξον την ζωήν μου. Σκέπασόν με από συμβουλίου πονηρών, από φρυάγματος εργαζομένων ανομίαν· (Ψαλ. 64:1-2)

Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου, και θέλω περιπατεί εν τη αληθεία σου· προσήλονε την καρδίαν μου εις τον φόβον του ονόματός σου. Θέλω σε αινεί, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη τη καρδία μου και θέλω δοξάζει το όνομά σου εις τον αιώνα· διότι μέγα επ' εμέ το έλεός σου· και ηλευθέρωσας την ψυχήν μου εξ άδου κατωτάτου. (Ψαλ. 86:11-13 )

Επί σε, Κύριε, ήλπισα ας μη καταισχυνθώ εις τον αιώνα· εν τη δικαιοσύνη σου σώσον με. Κλίνον εις εμέ το ωτίον σου· τάχυνον να με ελευθερώσης· γενού εις εμέ ισχυρός βράχος· οίκος καταφυγής, διά να με σώσης. Διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι· και ένεκεν του ονόματός σου οδήγησόν με και διάθρεψόν με. Εκβαλέ με εκ της παγίδος, την οποίαν έκρυψαν δι' εμέ· διότι είσαι η δύναμίς μου. (Ψαλ. 31:1-4 )

Ελευθέρωσόν με, Κύριε, από ανθρώπου πονηρού· λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου· (Ψαλ. 140:1)

Αλλά συ, Κύριε, μη απομακρυνθής· συ, η δύναμίς μου, σπεύσον εις βοήθειάν μου. Ελευθέρωσον από ρομφαίας την ψυχήν μου την μεμονωμένην μου από δυνάμεως κυνός. Σώσόν με εκ στόματος λέοντος και εισάκουσόν μου, ελευθερόνων με από κεράτων μονοκερώτων. (Ψαλ. 22:19-21)

Σχετικά άρθρα:

Προσευχή που φέρνει το θαύμα: Μαρτυρία για τη θεραπεία ενός νεογέννητου βρέφους σαράντα ημερών

Ξανακερδίζοντας τη ζωή: η μαρτυρία ενός εξάχρονου κοριτσιού που επέστρεψε στη ζωή

Η υπόσχεση του Θεού:

Ο Θεός λέει: Επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, διά τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν· θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείσθαι, και θέλω εισακούει αυτού· μετ' αυτού θέλω είσθαι εν θλίψει· θέλω λυτρόνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρίαν μου. (Ψαλ. 91:14-16)

Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. (Αποκ. 3:10)

Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον. (Αποκ. 21:3-4)

Σχετικά άρθρα:

Ευαγγέλιο Κυριακής: Δοκιμασίες – ένα άλλο είδος ευλογίας από τον Θεό

Αφήστε σχόλια