Μενού

Όταν είσαι λυπημένος, πρέπει να διαβάσεις 10 εδάφια παρηγοριάς της Βίβλου.

Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ’ εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν.

αλ. 86:17

Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθόν, διά να ίδωσιν οι μισούντές με και να αισχυνθώσι· διότι συ, Κύριε, με εβοήθησας και με παρηγόρησας.

Ψαλ. 94:19

Εν τω πλήθει των αμηχανιών της καρδίας μου, αι παρηγορίαι σου εύφραναν την ψυχήν μου.

αλ. 118:6)

Ο Κύριος είναι υπέρ εμού· δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος;

Ματθ.5:4

Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή.

2Θεσ. 1:4

ώστε ημείς αυτοί καυχώμεθα διά σας εν ταις εκκλησίαις του Θεού διά την υπομονήν σας και πίστιν εν πάσι τοις διωγμοίς υμών και ταις θλίψεσι, τας οποίας υποφέρετε.

2Θεσ. 1:7

επειδή εξεύρομεν ότι καθώς είσθε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας.

1Πέτ. 5:7

και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

Ησ. 41:10

μη φοβού· διότι εγώ είμαι μετά σού· μη τρόμαζε· διότι εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα σε εβοήθησα· μάλιστα σε υπερησπίσθην διά της δεξιάς της δικαιοσύνης μου.

Ιερ. 16-19

Κύριε, δύναμίς μου και φρούριόν μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεως.

Προτεινόμενα:

Με τον Θεό, δεν ανησυχώ πλέον για τα χρήματα

Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την σκιά της συζυγικής απιστίας;

Η αγάπη του Θεού έφερε τον νεκρό πίσω στη ζωή