Μενού

Αγαπάτε αλλήλους – Στίχοι της Βίβλου ανά θέμα

Αγαπάτε αλλήλους

Ιωάν. 13:34-35

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους.

Ιωάν. 15:17

Ταύτα σας παραγγέλλω, να αγαπάτε αλλήλους.

Παρ. 15:17

Καλήτερον ξενισμός λαχάνων μετά αγάπης, παρά μόσχος σιτευτός μετά μίσους.

Επιλέξτε το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε παρακάτω και επικοινωνήστε μαζί μας, θα σας απαντήσουμε.

A. Πώς να μετανοήσετε αληθινά;

Β. Πώς να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών;

Γ. Πώς να υποδεχτείτε τη δεύτερη έλευση του Χριστού;

Δ. Πώς να προστατευθείτε από τον Θεό σε καταστροφές;

Ε. Άλλα θέματα

1Ιωάν. 3:18

Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγον μηδέ με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν.

1Ιωάν. 4:11-12

Αγαπητοί επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και ημείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πώποτε· εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν, και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν.

Ιωάν. 15:12

Αύτη είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα.

1Πέτ. 3:8

Τελευταίον δε, γίνεσθε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαγχνοι, φιλόφρονες.

Προτεινόμενα βίντεο: Ύμνος Χριστιανικού Βιώματος | Η Αγάπη του Θεού μας Φέρνει Κοντά

1Ιωάν. 4:7-8

Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού, και πας όστις αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη.

1Ιωάν. 3:23-24

Και αύτη είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσωμεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς. Και όστις φυλάττει τας εντολάς αυτού μένει εν αυτώ, και αυτός εν εκείνω. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του Πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς.

Εβρ. 13:1

Η φιλαδελφία ας μένη.

Συνιστώμενο άρθρο:

Τέσσερις θεμελιώδεις αρχές που θα βοηθήσουν τους χριστιανούς να αλληλεπιδράσουν εύκολα με άλλους

Δείτε επίσης:

Βιβλικοί στίχοι ανά θέμα – Συγχώρεση και Αγάπη

Δώδεκα στίχοι της Βίβλου που θα σε βοηθήσουν να υπερνικήσεις τις δυσκολίες

Εδάφια της Αγία Παρασκευή - Οι επτά φράσεις του Χριστού στο Σταυρό

Η δευτέρα παρουσία φράση από την Αγία Γραφή

Αφήστε σχόλια