Καθημερινό ανάγνωσμα: Η σοφία της Σαμαρείτισσας

Υποθέτω πως πολλοί από εμάς τους πιστούς γνωρίζουμε την ιστορία της Σαμαρείτισσας που καταγράφεται στη Βίβλο. Ενώ αντλούσε νερό, συνάντησε τον Κύριο Ιησού, ο οποίος της ζήτησε να πιει. Από τη συνομιλία της με τον Κύριο Ιησού, αναγνώρισε πως ήταν ο Μεσσίας για τον οποίο προέλεγαν οι προφητείες.

Ήταν απλώς μια συνηθισμένη γυναίκα και δεν είχε μεγάλη γνώση της Βίβλου, αλλά ήταν σε θέση να το κάνει αυτό. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Όλοι μας γνωρίζουμε πως, μέσα σε αυτά τα τρεισήμισι χρόνια που ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε στη γη, πολλοί άνθρωποι ήρθαν σε επαφή μαζί Του για σύντομο διάστημα, και επίσης, υπήρχαν πολλοί που Τον άκουσαν να μιλάει. Όμως, ήταν πολύ λίγοι εκείνοι που ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν πως ήταν ο Μεσσίας. Τότε, πώς το έκανε η Σαμαρείτισσα; Ήταν εξαιτίας της ιδιαίτερης χάρης του Κυρίου Ιησού; Ή υπήρχε κάποιο μυστικό πίσω από αυτό το περιστατικό; Ας διαβάσουμε την ιστορία της για να ψάξουμε μαζί για απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.

the samaritan woman’s

Είναι καταγεγραμμένο στη Βίβλο: «Έρχεται γυνή τις εκ της Σαμαρείας, διά να αντλήση ύδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δος μοι να πίω. Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλιν, διά να αγοράσωσι τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρείτις· Πως συ, Ιουδαίος ων, ζητείς να πίης παρ’ εμού, ήτις είμαι γυνή Σαμαρείτις; Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ’ αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων. […] Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα· διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου· τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι. Λέγει προς αυτόν η γυνή· Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός· όταν έλθη εκείνος, θέλει αναγγείλει εις ημάς πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι, ο λαλών σοι. […] Αφήκε λοιπόν η γυνή την υδρίαν αυτής και υπήγεν εις την πόλιν και λέγει προς τους ανθρώπους· Έλθετε να ίδητε άνθρωπον, όστις μοι είπε πάντα όσα έπραξα· μήπως ούτος είναι ο Χριστός;» (Ιωάν. 4:7-10, 13-26,28-29).

Από τις παραπάνω γραφές βλέπουμε πως υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που η Σαμαρείτισσα μπόρεσε να αναγνωρίσει πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας.

1. Αναγνωρίζοντας τη φωνή του Θεού στον λόγο του Κυρίου Ιησού

Στην αρχή, όταν ο Κύριος Ιησούς ζήτησε νερό από τη Σαμαρείτισσα, εκείνη ήταν επιφυλακτική απέναντί Του, επειδή ήταν Ιουδαίος, καθώς οι Ιουδαίοι δεν είχαν συναλλαγές με τους Σαμαρείτες. Αλλά όταν ο Κύριος Ιησούς τής μίλησε, αντιλήφθηκε πως Εκείνος ήταν πέρα από το συνηθισμένο, οπότε Τον αποκάλεσε Κύριο. Ακούγοντας τον Κύριο Ιησού να λέει τα εξής: «Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον». ένιωσε πως τα λόγια Του είχαν εξουσία και δύναμη και δεν μπορούσαν να ειπωθούν από κανονικούς ανθρώπους. Τότε, ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε τα πιο κρυφά της μυστικά, λέγοντας: «Διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου·» Ένιωσε έκπληκτη μ’ αυτό, καθώς κανείς δεν γνώριζε τα πράγματα που εκείνη έκανε μυστικά. Αλλά ο Κύριος Ιησούς, που δεν την είχε συναντήσει ποτέ πριν, ήξερε τα πάντα για εκείνη. Ήταν σίγουρη πως αυτό ήταν ανέφικτο να γίνει από κανονικούς ανθρώπους, οπότε θεώρησε τον Κύριο Ιησού προφήτη. Γι’ αυτό, μίλησε για τη δική της σύγχυση και Τον ρώτησε πού να πάει για να λατρέψει τον Θεό, στο βουνό ή στην Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα». Επίσης της είπε ξεκάθαρα: «Ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». Αφού τα άκουσε όλα αυτά, αναγνώρισε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Αυτό συνέβη επειδή ο Κύριος Ιησούς έλυσε τη σύγχυσή της με μόνο μια λέξη, και επίσης της έδειξε το μονοπάτι για να κάνει πράξη το να λατρεύει τον Θεό. Αυτό της επέτρεψε να καταλάβει πως οι πιστοί, όταν λατρεύουν τον Θεό, δεν πρέπει να προσκολλούνται αυστηρά στις εξωτερικές τυπικότητες, αλλά πρέπει να λατρεύουν τον Θεό πνευματικά και αληθινά, και πως μόνο η γνήσια και ειλικρινής προσευχή κατευθύνεται προς την καρδιά του Θεού. Ειδικά όταν άκουσε τον Κύριο Ιησού να λέει: «Εγώ είμαι, ο λαλών σοι». χάρηκε και σιγουρεύτηκε ακόμη περισσότερο πως Εκείνος ήταν ο Μεσσίας. Έτσι, πήγε βιαστικά στην πόλη και είπε τα καλά νέα στους ανθρώπους εκεί. Παρόλο που η συνομιλία της με τον Κύριο Ιησού ήταν σύντομη, το όνομα με τον οποίο Τον αποκαλούσε άλλαξε πολύ γρήγορα. Αυτό συνέβη επειδή είδε πως τα λόγια του Κυρίου είχαν εξουσία και δύναμη, και πως Εκείνος ήταν σε θέση να αποκαλύψει τα βαθύτερα μυστικά της και τη διαφθορά της, να λύσει το πρόβλημά της και τη σύγχυσή της, και να της δείξει τον σαφή τρόπο για να κάνει πράξη. Γι’ αυτόν τον λόγο, αναγνώρισε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας.

2. Βάζοντας στην άκρη τον εγωισμό της και αναζητώντας με ταπεινότητα

Είναι γεγονός πως οι Ιουδαίοι θεωρούσαν πάντα κατώτερους τους Σαμαρείτες, και δεν είχαν καθόλου συναλλαγές μεταξύ τους. Οπότε, όταν άκουσε τον Κύριο Ιησού να της ζητάει νερό, ξαφνιάστηκε πολύ. Όμως, δεν αρνήθηκε να μιλήσει με τον Κύριο εξαιτίας αυτού, αλλά Τον άκουσε ταπεινά. Όταν άκουσε πως ο Κύριος Ιησούς κατείχε το ζων ύδωρ, μπόρεσε να βάλει τον εγωισμό της στην άκρη και να Του ζητήσει να της δώσει το νερό που μπορούσε να της φέρει την αιώνια ζωή. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε τα ανείπωτα μυστικά της, παρόλο που δεν ήταν πρόθυμη να τα αναφέρει, αυτό δεν τη σταμάτησε από το να μιλήσει μαζί Του, αντίθετα, συνέχισε να αναζητά από Εκείνον. Όταν ο Κύριος Ιησούς έλυσε τη σύγχυσή της, και της επέτρεψε να καταλάβει με ποιον τρόπο να λατρεύει τον Θεό ώστε να είναι κοντά στην καρδιά του Θεού, εκείνη αναγνώρισε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας. Από αυτό βλέπουμε πως ο άλλος λόγος που η Σαμαρείτισσα μπόρεσε να δεχθεί λύτρωση μέσω της χάρης ήταν επειδή μπόρεσε να ταπεινώσει τον εαυτό της για να αναζητήσει την αλήθεια. Έτσι, έλαβε τη χάρη του Θεού, ακούγοντας τη φωνή του Θεού και καλωσορίζοντας τον Μεσσία.

Τώρα είμαστε στις έσχατες ημέρες, στην κρίσιμη στιγμή όπου ο Κύριος έρχεται. Οπότε, πώς πρέπει να αφομοιώσουμε τη δύναμη της Σαμαρείτισσας ώστε να μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού;

1. Δίνοντας προσοχή για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν. 16:12-13). Και έχει προφητευτεί πολλές φορές στην Αποκάλυψη: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». (Αποκ. 2-3). Μπορούμε να δούμε από αυτά τα λόγια πως όταν ο Κύριος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, θα μιλήσει ξανά για να μας πει τις αλήθειες που δεν καταλαβαίνουμε. Απαιτεί από εμάς να είμαστε σοφές παρθένοι και να δίνουμε προσοχή για να ακούσουμε τη φωνή Του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Αμνού, να πάμε στο γαμήλιο γεύμα και να λάβουμε τη λύτρωση του Θεού στις έσχατες ημέρες. Γι’ αυτό, αν θέλουμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου, πρέπει να αναζητήσουμε ενεργά τα λόγια που το Άγιο Πνεύμα λέει σε όλες τις εκκλησίες. Όταν κάποιος μαρτυρήσει σε εμάς πως ο Κύριος ήρθε για να εκφέρει τον λόγο Του, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Σαμαρείτισσας, και να ακούσουμε αν ο λόγος αυτός έχει εξουσία και δύναμη, και αν μπορεί να αποκαλύψει τη διαφθορά μας που δεν τη γνωρίζει κανείς, να λύσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες μας, και να μας δείξει τον τρόπο να κάνουμε πράξη. Πιστεύω πως όταν ακούσουν τα λόγια του Κυρίου που έχει επιστρέψει, όλοι όσοι έχουν καρδιά και πνεύμα θα είναι σε θέση να ακούσουν πως είναι η φωνή του Θεού. Όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι». (Ιωάν. 10:27).

2. Όντας κάποιος που είναι φτωχός στο πνεύμα και αναζητά ενεργά

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή». (Ματθ. 7:7-8). «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. 5:3).

Η ταπεινή αναζήτηση είναι η απαίτηση που έχει ο Κύριος από εμάς, και είναι επίσης το κλειδί για το αν μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Τώρα, περιμένοντας την επιστροφή του Κυρίου, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγάλη σύγχυση και πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, είχε ειπωθεί πως ο Κύριος θα επιστρέψει το 2000, αλλά τώρα έχουμε 2019, οπότε πώς και δεν έχουμε καλωσορίσει ακόμα την επιστροφή Του; Εξάλλου, οι προφητείες της επιστροφής του Κυρίου έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί όλες, οπότε όλοι αυτοί οι αδερφοί και οι αδερφές που πραγματικά πιστεύουν στον Κύριο, νιώθουν πως ο Κύριος μπορεί να έχει επιστρέψει, και αναρωτιούνται αν έχει εμφανιστεί ήδη κάπου αλλού για να εργαστεί. Οπότε, δεν πρέπει να αναζητήσουμε ενεργά τα χνάρια του; Ο Κύριος είναι πιστός. Ευλογεί τους φτωχούς στο πνεύμα και δείχνει έλεος σε αυτούς που διψούν για την αλήθεια. Αν μπορούμε να αναζητούμε με ταπεινότητα, να προσευχόμαστε περισσότερο στον Κύριο, και να αναζητούμε ενεργά τα χνάρια Του, τότε ο Θεός σίγουρα θα ηγηθεί και θα μας καθοδηγήσει, και θα μας επιτρέψει να καλωσορίσουμε την εμφάνιση του Κυρίου στις έσχατες ημέρες.

Τσανγκ Γιπινγκ


Προτεινόμενα:

Αγρυπνείτε για να μην τυφλωθείτε πνευματικά!

Οι συνετές παρθένοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού!

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.