Μενού

Οι 10 στίχοι της Βίβλου για το Πάσχα 2020

χριστος ανεστη εκ νεκρων στιχοι, σταυρωση ιησου

Ματθ. 16:21

Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύη εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγη εις Ιεροσόλυμα και να πάθη πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων, και να θανατωθή, και την τρίτην ημέραν να αναστηθή.

Ματθ. 28:1-6

Αφού δε επέρασε το σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, διά να θεωρήσωσι τον τάφον. Και ιδού έγεινε σεισμός μέγας· διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ ουρανού ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγειναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας· μη φοβείσθε σείς· διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε· δεν είναι εδώ· διότι ανέστη, καθώς είπεν. Έλθετε, ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος.

Ματθ. 27:53

και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την ανάστασιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν εις πολλούς.

Επιλέξτε το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε παρακάτω και επικοινωνήστε μαζί μας, θα σας απαντήσουμε.

A. Πώς να μετανοήσετε αληθινά;

Β. Πώς να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών;

Γ. Πώς να υποδεχτείτε τη δεύτερη έλευση του Χριστού;

Δ. Πώς να προστατευθείτε από τον Θεό σε καταστροφές;

Ε. Άλλα θέματα

Πράξ. 3:15

τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, του οποίου ημείς είμεθα μάρτυρες.

Διαβάστε εδώ: Γνωρίζετε τα βαθύτερα νοήματα της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού;

Πράξ. 5:30

Ο Θεός των πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον σεις εθανατώσατε κρεμάσαντες επί ξύλου·

1Πέτ. 1:3

Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών.

Κολ. 1:18

και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας· όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα.

Πράξ. 26:23

ότι ο Χριστός έμελλε να πάθη, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών μέλλει να κηρύξη φως εις τον λαόν και εις τα έθνη.

Λουκ. 9:22

Ειπών ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων, και να θανατωθή και τη τρίτη ημέρα να αναστηθή.

Αποκ. 1:5

και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γης. Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού.

Δείτε επίσης:

Τα σημάδια της Δεύτερης Παρουσίας του Κυρίου Ιησού έχουν εμφανιστεί

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει τις έσχατες ημέρες

Προτεινόμενα βίντεο:

«Κήρυκας Ευαγγελίου» Κλιπ 1 -Τι εννοούσε ο Κύριος Ιησούς όταν είπε «Τετέλεσται» πάνω στον σταυρό;

Αφήστε σχόλια