Μενού

Εδάφια ενθάρρυνσης σας δίδουν ελπίδα στις αντιξοότητες

εδαφια ενθαρρυνσης

Στη ζωή μας, όταν είμαστε αντιμέτωποι με δυσκολίες όπως απογοήτευση και αποτυχία, οικονομική πίεση, οικογενειακή δυσφορία ή ασθένεια, συχνά αισθανόμαστε αρνητικοί, αδύναμοι, μπερδεμένοι και ακόμη και χάνουμε την πίστη στον Κύριο... Ανεξάρτητα από το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε, ο Θεός στεκόταν σιωπηλά στο πλευρό μας. Όταν εμπιστευόμαστε πλήρως και στηριζόμαστε στον Θεό, ο λόγος του Θεού θα μας οδηγήσει να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και να μας καθοδηγήσει προς την κατεύθυνση της προόδου μας. Διαβάστε τα εδάφια ενθάρρυνσης για να κατανοήσετε τις προθέσεις του Θεού και βρείτε μια διέξοδο από τις αντιξοότητες.

1. Μάθετε πώς να βασίζεστε στον Θεό και να κερδίσετε ενθάρρυνση στις αντιξοότητες

Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου· εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου.

Παροιμίες 3:5-6

Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πραττόντων κακόν, διά να αφανίση από της γης το μνημόσυνον αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσε, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσεν αυτούς.

Ψαλμός 34:16-17

Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.

Ιωάννης 16:33

Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς· ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά.

Ιωάννης 14:27

Και απεκρίθη και είπε προς εμέ, λέγων, Ούτος είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζοροβάβελ, λέγων, Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.

Ζαχαρίας 4:6

Ανδρίζεσθε και θαρρείτε, μη φοβείσθε μηδέ δειλιάτε από προσώπου αυτών· διότι Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει.

Δευτερονόμιο 31:6

Και ο Κύριος θέλει είσθαι καταφύγιον εις τον πένητα, καταφύγιον εν καιρώ θλίψεως. Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε, Κύριε.

Ψαλμός 9:9-10

Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ' εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν. Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου· ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου· το ποτήριόν μου υπερχειλίζει.

Ψαλμός 23:4-15

Σχετικά λόγια του Θεού:

Πρέπει να εισέλθεις από τη θετική πλευρά. Αν περιμένεις παθητικά, είναι και πάλι αρνητικό. Πρέπει να είσαι δραστήριος στη συνεργασία σου μαζί Μου· να είσαι επιμελής και ποτέ οκνηρός. Πάντα να βρίσκεσαι σε συναναστροφή μαζί Μου και να έχεις βαθύτερη οικειότητα μαζί Μου. Αν δεν καταλαβαίνεις, μη γίνεσαι ανυπόμονος για γρήγορα αποτελέσματα. Δεν είναι ότι δεν θα σου πω· θέλω να δω αν βασίζεσαι πάνω Μου όταν βρίσκεσαι στην παρουσία Μου και αν στηρίζεσαι πάνω Μου με σιγουριά. Πρέπει πάντοτε να παραμένεις κοντά Μου και να εναποθέτεις όλα τα ζητήματα στα χέρια Μου. Μη γυρίσεις πίσω με άδεια χέρια. Αφού βρεθείς, εν αγνοία σου, κοντά Μου για κάποιο διάστημα, οι προθέσεις Μου θα σου αποκαλυφθούν. Αν τις κατανοήσεις, τότε θα βρίσκεσαι πραγματικά πρόσωπο με πρόσωπο μαζί Μου και θα έχεις βρει πραγματικά το πρόσωπό Μου. Θα είσαι αρκετά ξεκάθαρος και σταθερός μέσα σου, θα έχεις κάτι στο οποίο μπορείς να βασιστείς, όπως και θα έχεις δύναμη και σιγουριά. Θα έχεις επίσης ένα μονοπάτι προς τα εμπρός και τα πάντα θα είναι εύκολα για σένα.

Επιλέξτε το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε παρακάτω και επικοινωνήστε μαζί μας, θα σας απαντήσουμε.

A. Πώς να μετανοήσετε αληθινά;

Β. Πώς να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών;

Γ. Πώς να υποδεχτείτε τη δεύτερη έλευση του Χριστού;

Δ. Πώς να προστατευθείτε από τον Θεό σε καταστροφές;

Ε. Άλλα θέματα

Συνιστώμενο:

2. Η ταλαιπωρία είναι ευλογίες του Θεού για εμάς

Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς.

Ιακώβου 1:2-4

Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει πειρασμόν· διότι αφού δοκιμασθή, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν.

Ιακώβου 1:12

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

Ματθαίος 5:10-11

Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης.

Β΄ Κορινθίους 4:17

Διά το οποίον αγαλλιάσθε, αν και τώρα ολίγον, εάν χρειασθή, λυπηθήτε εν διαφόροις πειρασμοίς, ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθειρόμενον διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός.

Α΄ Πέτρου 1:6-7

Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση.

Α΄ Πέτρου 5:10

Σχετικά λόγια του Θεού:

Μην αποκαρδιώνεσαι, μην είσαι αδύναμος, Εγώ θα σου αποκαλύψω. Ο δρόμος για τη βασιλεία δεν είναι τόσο ομαλός, τίποτα δεν είναι τόσο απλό! Θέλεις να έρχονται εύκολα οι ευλογίες, έτσι; Σήμερα ο καθένας θα έχει να αντιμετωπίσει πικρές δοκιμασίες, διαφορετικά η στοργική καρδιά που έχετε για Μένα δεν θα δυναμώσει και δεν θα έχετε ειλικρινή αγάπη για Μένα. Ακόμα κι αν πρόκειται για περιστάσεις ήσσονος σημασίας, πρέπει ο καθένας να τις ξεπερνά· απλώς διαφέρουν ως έναν βαθμό. Η περίσταση είναι μία από τις ευλογίες Μου. Πόσοι γονατίζουν συχνά ενώπιόν Μου για να ζητήσουν την ευλογία Μου; Ανόητα παιδιά! Νιώθετε διαρκώς ότι μερικά τυχερά λόγια μετράνε ως ευλογία από Μένα, όμως δεν νιώθετε ότι η πίκρα είναι μία από τις ευλογίες Μου. Όσοι μοιράζονται την πίκρα Μου, σίγουρα θα μοιραστούν τη γλυκύτητα Μου. Αυτή είναι η υπόσχεση και η ευλογία Μου σ’ εσάς.

Συνιστώμενο:

Αφήστε σχόλια