Μενού

Θα αλλάξει ο Κύριος την εικόνα Του στη Δευτέρα Παρουσία;

δευτερα παρουσια τι θα συμβει

Θα αλλάξει ο Κύριος την εικόνα Του στη Δευτέρα Παρουσία;

Γεια σας, αδελφοί και αδελφές των Πνευματικών Ερωτήσεων και Απαντήσεων,

θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Όπως είναι καταγεγραμμένο στη Βίβλο: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξ. 1:11). Πάντοτε νόμιζα πως, εφόσον ο Κύριος Ιησούς αναλήφθηκε στους ουρανούς έχοντας τη μορφή και τα ενδύματα ενός Ιουδαίου, θα κατέλθει ανάμεσά μας με τη μορφή ενός Ιουδαίου κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ο ιεροκήρυκας είπε πως αυτή η προφητεία δεν λέει ακριβώς πως ο Κύριος θα κατέλθει με τη μορφή ενός Ιουδαίου, και πως, καθώς εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τα μυστήρια των προφητειών, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, βασισμένοι στις φαντασιώσεις μας, πως η μορφή του Κυρίου στη Δευτέρα Παρουσία θα είναι αυτή ενός Ιουδαίου, ειδάλλως είναι πολύ πιθανόν να χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τον Κύριο. Οπότε, τώρα έχω μπερδευτεί πολύ. Στη Δευτέρα Παρουσία, ο Κύριος θα εμφανιστεί σε εμάς με τη μορφή ενός Ιουδαίου; Αν αλλάξει την εικόνα Του, πώς μπορούμε να Τον αναγνωρίσουμε και να Τον καλωσορίσουμε στη Δευτέρα Παρουσία Του; Ελπίζω πως θα μπορέσω να λάβω την απάντησή σας σχετικά μ’ αυτό το ερώτημα.

Σι-ουίνγκ

Γεια σου, αδελφή Σι-ουίνγκ,

παλιότερα, πίστευα κι εγώ πως στη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος θα εξακολουθεί να έχει τη μορφή ενός Ιουδαίου. Ωστόσο αργότερα, μέσα από την εντατική μελέτη της Βίβλου και κάποιων άλλων πηγών, κατάλαβα πως η κατανόησή μου δεν ήταν βάσιμη, επειδή η εικόνα του Θεού δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να προσδιορίσουμε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, την Εποχή του Νόμου, ο Θεός εμφανίστηκε στον Μωυσή μέσα σε μια φλόγα από φωτιά που ξεπήδησε από μια βάτο (βλ. Έξοδος 3:1-4), και την Εποχή της Χάριτος, όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε το έργο Του, άλλαξε μορφές μπροστά στους μαθητές Του, όπως αναφέρεται στο Κατά Ματθαίον 17:1-2: «Και μεθ’ ημέρας εξ παραλαμβάνει Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ’ ιδίαν· και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγειναν λευκά ως το φως». Από αυτό είναι φανερό πως η μορφή του Θεού μπορεί να αλλάζει και πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί από εμάς τους ανθρώπους.

Στη Βίβλο λέει: «Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι» (Ιωάν. 4:24). «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν, το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ’ εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους» (Φιλ. 2:5-7). Από αυτούς τους στίχους μπορούμε να δούμε πως ο Θεός είναι εκ του Πνεύματος, χωρίς σχήμα και χωρίς μορφή. Για τις ανάγκες του έργου Του, έπρεπε να εκτελέσει στην Ιουδαία ένα στάδιο του έργου της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό, ενσαρκώθηκε στην Ιουδαία παίρνοντας τη μορφή ενός Ιουδαίου για να ολοκληρώσει καλύτερα το έργο της σταύρωσης. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την εικόνα του Κυρίου Ιησού για να ορίζουμε την εικόνα του Θεού και να πιστεύουμε πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα εξακολουθεί να έχει τη μορφή που είχε στην Ιουδαία. Αν ο Κύριος αλλάξει την εικόνα του στη Δευτέρα Παρουσία Του, όμως εμείς αρνηθούμε να Τον αποδεχθούμε απλώς επειδή δεν θα έχει τη μορφή ενός Ιουδαίου, τότε θα χάσουμε την ευκαιρία να αναρπαγούμε. Όπως οι Φαρισαίοι στο παρελθόν, οι οποίοι, βασισμένοι στις προφητείες των Γραφών, αποφάσισαν πως ο ερχόμενος Μεσσίας θα γεννιόταν σε παλάτι και θα είχε εξαιρετική χάρη και μια υψηλόφρονα μορφή. Όταν όμως ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε και εργάστηκε, πήρε τη μορφή ενός κοινού ανθρώπου. Επίσης, επιτέλεσε το έργο που δεν συμβάδιζε με τις αντιλήψεις και τις φαντασιώσεις τους. Γι’ αυτό, οι Φαρισαίοι αποφάσισαν πως ο Κύριος Ιησούς δεν ήταν ο Μεσσίας, και στο τέλος Τον κάρφωσαν στον σταυρό, υβρίζοντας έτσι τη διάθεση του Θεού. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε την αποτυχία των Φαρισαίων, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις αντιλήψεις και τις φαντασιώσεις μας για να ορίσουμε τη εικόνα του Κυρίου που έχει επιστρέψει.

Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή για να καλωσορίσουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Αν ο Κύριος αλλάξει την εικόνα του κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του, πώς θα Τον αναγνωρίσουμε και θα καλωσορίσουμε τη Δευτέρα Παρουσία; Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να επιτελέσει το έργο Του, οι μαθητές και οι πιστοί που Τον ακολούθησαν όλοι αναγνώρισαν από τα λόγια και το έργο Του πως Εκείνος είναι ο Χριστός, ο ερχόμενος Μεσσία. Είναι γραμμένο στο Κατά Ιωάννην 1:47-49: «Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού· Ιδού, αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξη, όντα υποκάτω της συκής, είδόν σε. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν· Ραββί, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Στην αρχή, ο Ναθαναήλ δεν πίστεψε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, όμως όταν ο Κύριος Ιησούς είπε πως γνώριζε τι είχε πει κάτω από τη συκιά, αναγνώρισε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας και έτσι άρχισε να Τον ακολουθεί. Η σαμαρείτισσα είναι ένα ακόμη παράδειγμα. Αρχικά, δεν ήξερε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας, όμως όταν Εκείνος εξέθεσε το μυστικό της —πως είχε πέντε συζύγους— εκείνη αμέσως αναγνώρισε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας, επειδή γνώριζε πως μόνο ο Θεός εξετάζει τα άδυτα της καρδιάς των ανθρώπων. Άλλοι άνθρωποι, όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, όλοι αναγνώρισαν πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας από αυτά που δίδασκε, και έτσι άρχισαν να Τον ακολουθούν και κέρδισαν τη σωτηρία Του.

Όσον αφορά την επιστροφή του Κυρίου, υπάρχουν πολλές προφητείες στη Βίβλο, όπως η εξής: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκ. 3:20). Επίσης, υπάρχει προφητεία στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:29). Από αυτές τις προφητείες μπορούμε να ξέρουμε πως όταν ο Θεός εμφανιστεί για να εργαστεί τις έσχατες ημέρες, θα μιλήσει και θα εκφέρει τα λόγια Του. Οι αμνοί του Θεού είναι σε θέση να ακούσουν τη φωνή Του και να εξέλθουν για να καλωσορίσουν τον Κύριο, και έτσι θα μεταφερθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας στη Δευτέρα Παρουσία Του. Μπορεί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού από τους αδελφούς και τις αδελφές μας στις εκκλησίες ή από τους συγγενείς και φίλους μας που θα έρθουν να κηρύξουν το ευαγγέλιο σε εμάς ή από το διαδίκτυο ή από κάπου αλλού, και να δούμε τα λόγια του Θεού σε όλες τις εκκλησίες. Όμως, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας και ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι εναρμονισμένο με τις συλλήψεις και τις φαντασιώσεις μας, πρέπει να είμαστε οι σοφές παρθένοι, που αναζητούν με ανοιχτό μυαλό και διερευνούν και αφουγκράζονται για τη φωνή του Θεού. Πιστεύω πως ο Θεός σίγουρα θα μας καθοδηγήσει για να αναγνωρίσουμε τη φωνή Του από τις ομιλίες Του και να καλωσορίσουμε τη Δευτέρα Παρουσία Του!

Πνευματικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Περισσότερα για Δευτέρα Παρουσία τι θα συμβεί, Προτεινόμενα:

Ο Κύριος Ιησούς θα έρθει ξανά με τη μορφή ενός Εβραίου;

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα κατέβει μόνο με σύννεφα όταν επιστρέψει

Αφήστε σχόλια