Μενού

Πώς εκπληρώνεται η προφητεία του «Έρχομαι ως κλέπτης» στο βιβλίο της Αποκάλυψης;

Πώς θα έλθει ο Κύριος

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα έλθει ο Κύριος τις έσχατες ημέρες, οι περισσότεροι αδελφοί και αδελφές ακολουθούν το εδάφιο της Βίβλου: «Θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Κατά Ματθαίον 24:30) και πιστεύουν ότι ο Κύριος θα έλθει σίγουρα με δόξα μέσα στα σύννεφα στο αναστημένο πνευματικό Του σώμα. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι που προβληματίζονται ως προς την αναφορά αυτή, επειδή στην Αποκάλυψη υπάρχει η προφητεία: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 16:15). «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε» (Αποκάλυψη 3:3). Ο Κύριος είπε σαφώς ότι θα έλθει σαν κλέφτης, θα έλθει δηλαδή σε χρόνο άγνωστο στους ανθρώπους. Εάν ο Κύριος ερχόταν στα σύννεφα, δεν θα Τον έβλεπαν όλοι; Πώς θα εκπληρωνόταν τότε η προφητεία της έλευσης του Κυρίου ως κλέφτη; Αυτό αποτελεί μυστήριο για πολλούς ανθρώπους. Ας συναναστραφούμε τώρα ως προς αυτά τα προβλήματα.

Πώς θα εκπληρωθεί η προφητεία της έλευσης του Κυρίου ως κλέφτη;

Η έκφραση «έρχομαι ως κλέπτης» σημαίνει ότι κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της επιστροφής του Κυρίου, αλλά και ότι ο Κύριος θα έλθει κρυφά ως Υιός του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλά μέρη στη Βίβλο που προφητεύουν τη μυστική έλευση του Κυρίου, όπως για παράδειγμα: «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 12:40). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Σε όλες αυτές τις προφητείες αναφέρεται «ο Υιός του ανθρώπου». Σε ό, τι αφορά τον Υιό του ανθρώπου, σημαίνει να γεννηθεί από άνθρωπο και να έχει κανονική ανθρώπινη φύση. Ένα πνευματικό σώμα δεν μπορεί να ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, ακριβώς όπως ο Ιεχωβά Θεός είναι Πνεύμα, οι άγγελοι είναι πνεύματα, αλλά και το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού μετά την ανάστασή Του είναι και αυτό Πνεύμα. Όλα τα πνευματικά σώματα δεν μπορούν να ονομάζονται Υιός του ανθρώπου. Μόνον ο ενσαρκωμένος Θεός, ο οποίος γεννιέται από άνθρωπο, έχει πατέρα και μητέρα, γίνεται κανονικός άνθρωπος και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, μπορεί να ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, όπως ακριβώς ο Κύριος Ιησούς ο οποίος είχε γονείς και έτρωγε, έπινε, κοιμόταν και περπατούσε σαν κανονικός άνθρωπος, ζώντας ουσιαστικά ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι ονομάστηκε Υιός του ανθρώπου. Οι γραφές αναφέρουν επίσης ότι «πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης». Μόνον όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το έργο Του μυστικά μπορεί πιθανόν να υποφέρει. Εάν ο Κύριος εμφανιζόταν στους ανθρώπους φανερά στα σύννεφα με το αναστημένο πνευματικό Του σώμα, ποιος θα τολμούσε να Του αντισταθεί και να Τον καταδικάσει; Σίγουρα όλοι θα υποκλίνονταν και θα Τον προσκυνούσαν κι Εκείνος δεν θα γνώριζε την απόρριψη, ούτε θα υπέφερε. Το ίδιο ισχύει και για όταν ο Κύριος Ιησούς ήλθε να εργαστεί για πρώτη φορά: εάν εργαζόταν με πνευματικό σώμα, κανείς δεν θα τολμούσε να αντισταθεί σ’ Αυτόν. Επειδή ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε ως Υιός του ανθρώπου για να επιτελέσει το έργο Του, πολύ συνηθισμένος και κανονικός στην εμφάνιση, οι εβραίοι αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίοι δεν Τον αναγνώρισαν ως Χριστό κι έτσι δεν Τον αντιμετώπισαν ως Θεό. Επιπλέον, μάλιστα, αντιστάθηκαν μετά μανίας και καταδίκασαν τον Κύριο σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες τους. Στο τέλος, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη ρωμαϊκή κυβέρνηση για να σταυρώσουν τον Κύριο Ιησού. Έτσι, όταν οι γραφές αναφέρουν «ο Υιός του ανθρώπου» και «έρχεται ο Υιός του ανθρώπου», αυτό σημαίνει ότι τις έσχατες ημέρες ο Κύριος θα έλθει ενσαρκωμένος. Εφόσον ο Θεός αποκαλύπτεται ενσαρκωμένος για να επιτελέσει το έργο Του, μοιάζοντας κανονικός και φυσιολογικός, οι άνθρωποι δεν μπορούν να Τον αναγνωρίσουν ως τον ίδιο τον Θεό κι έτσι η εμφάνιση και το έργο Του παραμένουν κρυμμένα για τους ανθρώπους. Επομένως, ταιριάζει απολύτως να χρησιμοποιηθεί η παραβολή «έρχομαι ως κλέπτης». Εάν ο Κύριος ερχόταν φανερά στα σύννεφα με το αναστημένο πνευματικό Του σώμα, όλοι θα Τον αναγνώριζαν κι έτσι δεν θα μπορούσε να γίνεται η μνεία τού «έρχομαι ως κλέπτης». Γίνεται φανερό ότι με την εμφάνιση του ενσαρκωμένου Κυρίου στους ανθρώπους ως Υιού του ανθρώπου εκπληρώνεται πλήρως η προφητεία της μυστικής Του έλευσης.

Πώς θα εκπληρωθεί η προφητεία της έλευσης του Κυρίου στα σύννεφα;

Μερικοί μπορεί να πουν ότι οι δύο αυτές προφητείες φαίνονται αντιφατικές, καθώς η μία αφορά τη μυστική έλευση του Κυρίου ενσαρκωμένου και η άλλη την έλευσή Του στα σύννεφα. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ των προφητειών αυτών, απλώς θα εκπληρωθούν η μία μετά την άλλη. Με άλλα λόγια, ο Κύριος θα έλθει πρώτα κρυφά ενσαρκωμένος και στη συνέχεια θα εμφανιστεί δημόσια στα σύννεφα. Αυτό έχει να κάνει με το έργο που θα επιτελέσει ο Κύριος τις έσχατες ημέρες. Ας εξετάσουμε τώρα μερικά εδάφια της Βίβλου.

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:48). Επίσης, στην Α’ Πέτρου 4:17 λέει: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού». Το κατά Ιωάννην 17:17 λέει: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια».

Από αυτές τις προφητείες μπορούμε να δούμε ότι όταν έλθει ο Κύριος τις έσχατες ημέρες θα εκφράσει πολλές αλήθειες και θα μας πει όλα όσα δεν κατανοούσαμε προηγουμένως και θα επιτελέσει το έργο της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή αν και έχει συγχωρεθεί η αμαρτία μας όσον αφορά την παραβίαση των νόμων, ο Κύριος δεν έχει συγχωρήσει τη σατανική μας φύση, ενώ οι σατανικές μας διαθέσεις όπως η αλαζονεία, η έπαρση, ο εγωισμός και η αθλιότητα εξακολουθούν να είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας και να μας ελέγχουν, έτσι ώστε να αμαρτάνουμε ακούσια. Για παράδειγμα, θέλουμε να έχουμε για τα πάντα τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Όταν κάτι μάς είναι δυσάρεστο, χάνουμε την ψυχραιμία μας. Μπορούμε ακόμη και να πούμε ψέματα και να εξαπατήσουμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας συμφέροντα. Όταν συναντάμε κάποια καταστροφή, κατηγορούμε ή και προδίδουμε τον Θεό. Αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε ακόμη απαλλαγμένοι από τα δεσμά της αμαρτίας. Όμως δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά οι ίδιοι, και μόνον ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Ο Θεός είναι πιστός. Αφού θέλει να μας σώσει, θα μας σώσει εντελώς. Επομένως, όταν έλθει ο Κύριος, θα έλθει κρυφά ενσαρκωμένος και θα μιλήσει πρακτικά και θα επιτελέσει ένα στάδιο του έργου της απαλλαγής από τις αμαρτίες βάσει του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού, ώστε να καθαρθούν οι αμαρτίες μας και να μπορέσουμε να γίνουμε άνθρωποι που υπακούουν, λατρεύουν και ζουν σε αρμονία με τον Θεό. Κατά τη διάρκεια του μυστικού έργου της ενσάρκωσης του Θεού, οι φρόνιμες παρθένες θα αναγνωρίσουν τη φωνή Του και θα επιστρέψουν στον θρόνο Του. Έτσι θα εκπληρωθούν οι προφητείες της Αγίας Γραφής: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Αποδέχονται το έργο της κρίσεως του Θεού κι έτσι καθαίρονται και μεταμορφώνεται η διεφθαρμένη διάθεσή τους. Από την άλλη, οι μωρές παρθένες δεν ακούν τη φωνή του Θεού, δεν διερευνούν το έργο Του και μάλιστα κρίνουν και καταδικάζουν το έργο κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες. Αυτές είναι που απορρίπτουν τον Χριστό και θα εκτεθούν και θα εξαλειφθούν στο έργο του Θεού. Έτσι διαχωρίζεται η ήρα από το στάρι και τα αρνιά από τα ερίφια, όπως διατυπώνεται στην προφητεία του Κυρίου Ιησού. Όταν όσοι αποδεχθούν το έργο της κρίσεως του Θεού γίνουν νικητές, το μυστικό έργο της ενσάρκωσής Του θα τελειώσει και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ανοιχτά με σύννεφα σε όλους τους λαούς, στέλνοντας καταστροφές και αρχίζοντας να ανταμείβει το καλό και να τιμωρεί το κακό. Όταν όσοι καταδικάσουν και αντισταθούν στον Θεό δουν ότι Εκείνος στον οποίο αντιστέκονται είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε, θα κλάψουν πικρά και θα τρίζουν τα δόντια τους και θα κτυπάνε τα στήθη τους. Έτσι θα εκπληρωθούν οι προφητείες της φανερής έλευσης του Κυρίου στα σύννεφα: «Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Κατά Ματθαίον 24:30). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκάλυψη 1:7).

Πώς να υποδεχθούμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου

Σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι κατανοείτε με ποιον τρόπο θα εκπληρωθούν οι προφητείες της «έλευσης του Κυρίου ως κλέφτη» και της «έλευσης με σύννεφα». Πώς θα πρέπει λοιπόν να υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου; Μόλις τώρα συναναστραφήκαμε ως προς το ότι ο Κύριος θα έλθει κρυφά ενσαρκωμένος για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Άρα, όταν έλθει ο Κύριος, θα εκφραστεί σίγουρα με λόγια. Εάν ακούσουμε τη φωνή του Θεού και αποδεχτούμε το νέο έργο Του τις έσχατες ημέρες, αυτό σημαίνει ότι καλωσορίσαμε την επιστροφή του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς μάς είπε: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών» (Κατά Ματθαίον 5:3). Πρέπει επομένως να ακολουθήσουμε τις διδαχές του Κυρίου. Όταν ακούμε κάποιον να μαρτυρεί ότι ο Κύριος έχει έλθει, πρέπει να έχουμε ταπεινή καρδιά που αναζητά ώστε να διαπιστώσουμε εάν ο δρόμος του περιέχει την αλήθεια και εάν υπάρχει η φωνή του Θεού. Όταν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει η φωνή του Θεού, θα πρέπει να αποδεχθούμε γρήγορα την αληθινή οδό. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου και να πάμε στο δείπνο μαζί Του. Όπως λέει και η Βίβλος: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20).

Από τον Ξινζέ

Δείτε επίσης: 

Πώς θα έπρεπε να καταλάβουμε «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι»;

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και πώς μπορούμε να ξέρουμε;

Οι 5 προφητείες για Δευτέρα Παρουσία έχουν εκπληρωθεί

Αφήστε σχόλια