Μενού

Η εκπλήρωση της προφητείας μιας γυναίκας με τις οδύνες της γέννας – Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου

Ο Δίας συνήθως αποκαλείται «ο αυτοκράτορας των πλανητών». Η άφιξη του Δία σχετίστηκε με τη γέννηση του Κυρίου Ιησού και γι’ αυτό ονομάστηκε «ο βασιλιάς των πλανητών». Σύμφωνα με τους αστρονόμους, «ο αυτοκράτορας των πλανητών» μπήκε στη «μήτρα» του αστερισμού της Παρθένου στις 20 Νοεμβρίου 2016. Ο Δίας, λόγω της οπισθοδρομικής κίνησής του, πέρασε τις επόμενες 41 εβδομάδες μέσα στη «μήτρα» της Παρθένου. Αυτό το διάστημα αντιστοιχεί στην περίοδο κυοφορίας μιας γυναίκας. Στη συνέχεια, ο Δίας βγήκε από τη «μήτρα» της Παρθένου στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. Δεκατρείς μέρες αφότου ο Δίας «γεννηθήκε», δηλαδή στις 23 Σεπτεμβρίου 2017, η Παρθένος θα εμφανιστεί τέλεια ως «ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα·» (Αποκ. 12:1). Αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο δεν έχει συμβεί από τους αρχαίους καιρούς, κι αυτό εκπλήσσει τους αστρονόμους.

Σχετικό βίντεο

Αν και όλη η διαδικασία θα κρατήσει μόλις κάποιες ώρες, κάθε χριστιανός που προσδοκά ειλικρινά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου πιστεύει πως αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι προκαθορισμένο από τον Θεό και αποδεικνύει τη προφητεία στην Αποκάλυψη 12:1-2: «Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση».

Η Βίβλος λέει: «Ερωτήσατε τώρα και ιδέτε, εάν άρσεν τίκτη· διά τι βλέπω έκαστον άνδρα με τας χείρας αυτού επί την οσφύν αυτού, ως τίκτουσαν, και πάντα τα πρόσωπα εστράφησαν εις ωχρίασιν;» (Ιερ. 30:6). «Ολολύζετε, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε· θέλει ελθεί ως όλεθρος από του Παντοδυνάμου. Διά τούτο πάσαι αι χείρες θέλουσιν εκλυθή, και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθή. Και θέλουσι τρομάξει· πόνοι και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς· θέλουσιν είσθαι εν πόνω, ως τίκτουσα· θέλουσι μείνει εκστατικοί ο εις προς τον άλλον· τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν είσθαι πεφλογισμένα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς, διά να καταστήση την γην έρημον· και θέλει εξαλείψει απ' αυτής τους αμαρτωλούς αυτής. Και θέλω παιδεύσει τον κόσμον διά την κακίαν αυτού και τους ασεβείς διά την ανομίαν αυτών και θέλω παύσει την μεγαλαυχίαν των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνην των φοβερών. Διά τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς, και η γη θέλει σεισθή από του τόπου αυτής, εν τω θυμώ του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού». (Ησ. 13:6-9,11,13). «Πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων». (Ματθ. 24:8).

Μάλιστα, τα σημάδια των καταστροφών είναι πολύ εμφανή σε εμάς: τα τέσσερα ματωμένα φεγγάρια, το αφύσικο φαινόμενο ανάμεσα στα ουράνια σώματα, η πραγματοποίηση της προφητείας για τη γυναίκα με τις οδύνες της γέννας. Όλα αυτά τα σημάδια προμηνύουν σε εμάς πως έρχονται καταστροφές. Αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν κάθε είδους καταστροφές παντού στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής έκλειψης, της πανούκλας, των τυφώνων, σεισμών, πλημμυρών, της ξηρασίας και των πολέμων. Επιπλέον, κάποιες από αυτές είναι πρωτοφανείς και εξαπλώνονται όλο και περισσότερο. Αυτές δεν είναι μόνο η αρχή των καταστροφών, αλλά οι σκηνές της εκπλήρωσης της προφητείας για τη Δευτέρα Παρουσία του Κύριου Ιησού. Πέρα από το ότι η εκκλησία έχει ερημωθεί, ο κόσμος έχει χάσει εδώ και καιρό την πίστη και την αγάπη του. Το Ισραήλ έχει αποκατασταθεί, το Όρος των Ελαιών χωρίστηκε, τα σημάδια των εσχάτων ημερών και των προφητειών της επιστροφής του Κυρίου έχουν βασικά όλα εκπληρωθεί. Η Βίβλος λέει: «... και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει». (Εβρ. 10:37). Ο Κύριος δεν θα αργοπορήσει. Από τη στιγμή που όλες οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί, ο Κύριος πρέπει να έχει επιστρέψει. Όμως, γιατί δεν έχουμε καλωσορίσει ακόμα την επιστροφή του Κυρίου πριν φτάσουν οι καταστροφές; Αν μείνουμε έτσι όπως είμαστε, ποιο θα είναι το τέλος μας όταν οι καταστροφές έρθουν; Αυτό είναι μια ερώτηση που αξίζει να αναλογιστούμε.

Αν επικεντρωθούμε μόνο σε έναν στίχο όσων είπε ο Κύριος Ιησούς και αγνοήσουμε άλλα, πιο σχετικά λόγια του Κύριου Ιησού στη Βίβλο, εύκολα θα παρανοήσουμε το θέλημα του Θεού. Πρέπει να αποδειχτεί μέσα από πολλούς στίχους. Γι’ αυτό, διερεύνησα τις προφητείες σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, και ανακάλυψα πως υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για την επιστροφή του Κυρίου: μυστική άφιξη και δημόσια άφιξη. Είναι πιθανόν πως ο Κύριος πρώτα θα ενσαρκωθεί μυστικά, και έπειτα θα αποκαλύψει τον εαυτό Του στο κοινό. Στην Αποκάλυψη 3:3 λέει: «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε». Στο Κατά Ματθαίον 25:6 λέει: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». «Ως κλέπτης», «Εν τω μέσω» αναφέρεται στην ενσάρκωση του Θεού, επειδή όταν ο Θεός ενσαρκωθεί σαν κλέφτης ως ο Υιός του Ανθρώπου, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να Τον αναγνωρίσουν, κι αυτό είναι κάτι που γίνεται στα μυστικά. Στην Αποκάλυψη 1:7 λέει: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης». Αυτό αναφέρεται στη δημόσια εμφάνιση του Κυρίου. Οπότε, ο Κύριος πιθανότατα θα επιστρέψει με δύο τρόπους, όπως ακριβώς έκανε ο Κύριος Ιησούς, θα κατέλθει πρώτα μυστικά και έπειτα θα εμφανιστεί δημόσια. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε να επιτελέσει το έργο Του, ενσαρκώθηκε και κατήλθε κρυφά ανάμεσα στους ανθρώπους, και αφού σταυρώθηκε και αναστήθηκε, αποκάλυψε τον εαυτό Του για σαράντα μέρες και αναλήφθηκε στους ουρανούς.

Αν είναι πράγματι έτσι, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί δεν έχουμε υποδεχτεί τον Κύριο ενώ οι προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου έχουν ουσιαστικά πραγματοποιηθεί. Αν διατηρήσουμε με πείσμα την άποψη πως ο Κύριος θα επιστρέψει δημόσια, εύκολα θα χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε την επιστροφή Του. Μάλιστα, το πιο κρίσιμο και σημαντικό είναι να καλωσορίσουμε τη μυστική επιστροφή του Κυρίου. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο του Θεού που θα εκτελέσει μυστικά, θα αρχίσουν να εμφανίζονται όλες οι καταστροφές. Δηλαδή, ο Θεός θα εξαπολύσει καταστροφές για να ανταμείψει τους καλούς και να τιμωρήσει τους κακούς. Μόνο έπειτα από όλες τις καταστροφές ο θα εμφανιστεί ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους μέσα σε λευκά σύννεφα.

Όταν κατάλαβα όλα αυτά, ξαφνικά συνειδητοποιώ πως η συχνή εμφάνιση και η εκπλήρωση της προφητείας της γυναίκας με τις οδύνες της γέννας είναι οι προειδοποιήσεις του Θεού προς εμάς. Θα εμφανιστεί δημόσια σε όλους τους ανθρώπους σύντομα και θα στείλει καταστροφές για να ανταμείψει τους καλούς και να τιμωρήσει τους αδύναμους. Αν δεν υποδεχθούμε τη Δευτέρα Παρουσία του Θεού σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, όταν έρθουν οι καταστροφές μόνο θα θρηνούμε και θα τρίζουμε τα δόντια μας. Η Αποκάλυψη έχει αναφέρει πολλές φορές πως «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». (Αποκ. 2:7). Ο Θεός επίσης είπε: «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν. 16:13). «Ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή». (Λουκ. 11:9). Από τις προφητείες, μπορούμε να δούμε πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα εκφέρει τα λόγια Του. Μόνο όσοι αναζητούν ενεργά, προσέχουν για να ακούσουν τη φωνή του Θεού και καλωσορίζουν την επιστροφή του Θεού είναι σοφές παρθένοι.

Σήμερα, σύμφωνα με τα σημάδια της επιστροφής του Κυρίου, ο Κύριος πρέπει να έχει ήδη επιστρέψει. Ο Κύριος Ιησούς έχει πει: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». (Ματθ. 25:6). Οι σοφές παρθένοι είναι αυτοί που αναζητούν ενεργά και διερευνούν όταν ακούν τα νέα της επιστροφής του Κυρίου και ψάχνουν για τα ίχνη του Θεού. Αν οι άνθρωποι περιμένουν παθητικά για την εμφάνιση του Θεού αντί να αναζητήσουν ενεργά τα ίχνη του Θεού, θα είναι αδύνατο να καλωσορίσουν την επιστροφή του Κυρίου.

Βλέποντας τις μεγάλες συμφορές που πρόκειται να συμβούν, αν εξακολουθούμε να μην αναζητούμε ενεργά τα ίχνη και την εμφάνιση του Θεού, πιθανότατα θα βρεθούμε μέσα στις καταστροφές. Εκείνοι που αναζητούν και αποδέχονται τη Δευτέρα Παρουσία του Θεού όταν ακούσουν τη φωνή του Θεού, θα πάνε στο δείπνο με τον Κύριο ως σοφές παρθένοι. Ο Θεός θα δώσει το νερό του ποταμού της ζωής στις σοφές παρθένους χωρίς να ζητήσει τίποτα, κι αυτό επίσης έχει εκπληρώσει τη προφητεία του Κύριου Ιησού: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». (Ματθ. 25:6). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι». (Ιωάν. 10:27). «Δού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». (Αποκ. 3:20).

 Από Μέιεν, Γαλλία

Εκτεταμένη ανάγνωση:
Με ποιον τρόπο μπορούμε να καλωσορίσουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού;

Αφήστε σχόλια