Μενού

Αφού περίμενα απελπισμένα τον Κύριο να έλθει πάνω σ’ ένα σύννεφο, τελικά επανενώθηκα μαζί του (II)

Ευχαριστώ τον Κύριο που άκουσε τις προσευχές μου. Μετά από λίγες μέρες, η φίλη μου ήρθε και πάλι. Την υποδέχθηκα με ανοιχτές αγκάλες και της είπα για την πρόσφατη εμπειρία μου, τις σκέψεις και τη σύγχυσή μου. Κράτησε τα χέρια μου σφιχτά και είπε με ενθουσιασμό: «Δόξα τω Θεώ. Όσο έχουμε καρδιά που αναζητά, ο Κύριος θα μας εμφανίζεται. Όσον αφορά την ερώτησή σου, ας διαβάσουμε μερικούς στίχους προφητειών στη Βίβλο και τότε θα καταλάβεις». Βρήκε δύο στίχους για να διαβάσω: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:24-25). «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Στη συνέχεια, συναναστράφηκε περισσότερο μαζί μου: «Εφόσον λέει ο “Υιός του ανθρώπου”, αναφέρεται στον Θεό ενσαρκωμένο. Εάν ήταν Πνεύμα, δεν θα μπορούσε να ονομάζεται “Υιός του ανθρώπου”, όπως ο Ιεχωβά Θεός, που είναι Πνεύμα, κι έτσι δεν μπορεί να ονομάζεται “Υιός του ανθρώπου”. Το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού, αφότου αναστήθηκε, μπορούσε να περνά μέσα από τοίχους και να υλοποιείται και να απο-υλοποιείται ξανά. Ήταν κάτι το ιδιαίτερα υπερφυσικό. Έτσι, δεν μπορούσε να ονομάζεται “Υιός του ανθρώπου”. Κι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος Ιησούς ονομάζονταν “Υιός του ανθρώπου” και “Χριστός” ήταν επειδή ήταν η ενσαρκωμένη σάρκα του Πνεύματος του Θεού. Η “έλευση του Υιού του ανθρώπου” για την οποία μίλησε ο Κύριος Ιησούς σημαίνει ότι θα επανέλθει κρυφά κατά τις έσχατες ημέρες ως ο ενσαρκωμένος Θεός. Ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς ήλθε για να επιτελέσει το έργο Του, έγινε ένας συνηθισμένος και κανονικός άνθρωπος, έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και επιτέλεσε το έργο Του πρακτικά για να σώσει την ανθρωπότητα. Αν όταν ο Κύριος επιστρέψει κατέβει πάνω σ’ ένα σύννεφο ώστε να εμφανιστεί ανοικτά σε όλους τους ανθρώπους και δεν υποφέρει ή δεν απορριφθεί από αυτήν τη γενεά, και κανένας δεν τολμήσει να Του αντισταθεί ή να Τον καταδικάσει, τότε πώς μπορούν να εκπληρωθούν τα λόγια του Κυρίου Ιησού: “Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης;” Μόνον αν ο Θεός ενσαρκωθεί για να επιτελέσει το έργο Του ως Υιός του ανθρώπου κι οι άνθρωποι δεν τον αναγνωρίσουν ως Χριστό ενσαρκωμένο, θα τολμήσουν να καταδικάσουν και ν’ απορρίψουν τον Χριστό. Έτσι δεν είναι;»

Ακούγοντας τη συναναστροφή της, εξεπλάγην. Αμέσως διάβασα τους στίχους αυτούς ξανά και ξανά, και τότε τελικά κατάλαβα: Αν ο Κύριος φτάσει πάνω σ’ ένα σύννεφο κι όλοι Τον δουν, απλώς θα υποκλιθούν μπροστά Του και θα Τον προσκυνήσουν. Έτσι, ο Κύριος δεν θα υποφέρει καθόλου, πολύ περισσότερο μάλιστα δεν θ’ απορριφθεί. Μόνον αν ο Θεός ενσαρκωθεί κι επιτελέσει το έργο Του πρακτικά ανάμεσα στους ανθρώπους, ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς, θα τολμήσουμε να Του αντισταθούμε και να Τον καταδικάσουμε εξαιτίας της άγνοιάς μας για τον Χριστό. Είχα διαβάσει αυτά τα αποσπάσματα της Αγίας Γραφής στο παρελθόν, γιατί όμως δεν τα κατάλαβα; Εκείνο που και πάλι δεν καταλάβαινα είναι το εξής: αφού ο Κύριος μάς έχει ήδη πει ότι θα ενσαρκωθεί για να σώσει τον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες, γιατί η Βίβλος λέει: «Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Ματθ. 24:30); Πώς έπρεπε να το εκλάβω αυτό; Έτσι, μίλησα στην αδελφή για τη σύγχυσή μου.

Συναναστράφηκε μαζί μου ως εξής: «Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα έλθει ξανά και είπε πολλά σχετικά, όχι μόνο την προφητεία για την “κάθοδό Του με τα σύννεφα”, αλλά και πολλές προφητείες, όπως ότι θα έλθει σαν κλέφτης και θα κατέβει κρυφά. Για παράδειγμα, Αποκάλυψη 16:15: “Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης”, κατά ματθαίον 25:6: “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού”, και Αποκάλυψη Ιωάννη 3:20: “Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού”. Από αυτούς τους στίχους, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι εκφράσεις: “Ως κλέπτης” και “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή” σημαίνουν ότι θα έλθει ήσυχα. Δεν ακούγεται ήχος στον ουρανό, οπότε κανείς δεν θα ξέρει. Μόνον όσοι ακούν τη φωνή του Θεού μπορούν να καλωσορίσουν τον Κύριο. Άρα, από τις προφητείες της Βίβλου, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους επιστρέφει ο Κύριος: ο ένας τρόπος είναι να έλθει κρυφά σαν κλέφτης κι ο άλλος είναι να εμφανιστεί δημόσια. Ο Θεός ενσαρκωμένος φτάνει πρώτα κρυφά στη γη για να επιτελέσει το έργο Του και να μιλήσει ώστε να μετατρέψει σε νικητές όσους αναζητούν την αλήθεια και επιθυμούν πραγματικά τον Θεό. Μόλις ο Θεός δημιουργήσει μια ομάδα νικητών, το μυστικό Του έργο θα τερματιστεί. Εκείνη την εποχή, θα στείλει μια καταστροφή για ν’ ανταμείψει το καλό και να τιμωρήσει το κακό και θα κατέβει πάνω σ’ ένα σύννεφο για να εμφανιστεί ανοικτά σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς. Αλλά κι η προφητεία της δημόσιας καθόδου του Κυρίου στη γη στην Αποκάλυψη 1:7 θα εκπληρωθεί: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης”. Όταν όσοι αντιστέκονται και καταδικάζουν τον Χριστό των εσχάτων ημερών -τον Παντοδύναμο Θεό- διαπιστώσουν ότι Εκείνος Στον οποίο αντιστέκονταν και Τον οποίο καταδίκαζαν είναι ακριβώς ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε, δεν θα χτυπάνε τα στήθη τους και δεν θα θρηνούν μέσα στην αγωνία; Αυτή η σκηνή θα είναι ακριβώς η εκπλήρωση των λόγων του Θεού που μόλις τώρα διάβασες: “Όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας”. Τώρα είναι το στάδιο κατά το οποίο ο ενσαρκωμένος Θεός δουλεύει μυστικά και η εποχή που ο Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο Του για τη σωτηρία, την κάθαρση και την τελειοποίηση της ανθρωπότητας. Εάν ανυπομονούμε μόνο να δούμε τον Κύριο να κατεβαίνει πάνω σ’ ένα σύννεφο, αλλά δεν αναζητούμε τον Θεό που εκφράζει την αλήθεια ενσαρκωμένος, θα χάσουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε τη σωτηρία».

Όταν έφτασε στο σημείο αυτό, είδα τελικά το φως: αν και πίστευα στον Κύριο τόσα χρόνια, δεν είχα παρατηρήσει ποτέ ότι υπάρχουν δύο είδη στίχων που προφητεύουν την επιστροφή του Κυρίου. Στο πρώτο είδος, ο Θεός έρχεται και επιτελεί το έργο Του κρυφά. Αφού δημιουργήσει μια ομάδα νικητών, θα εμφανιστεί ανοικτά σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Διάβαζα συχνά αυτούς τους στίχους της Βίβλου, γιατί όμως δεν τους καταλάβαινα; Φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνω τη Βίβλο, ή τη μισοκαταλαβαίνω μόνο. Εάν δεν μου είχε πει αυτά τα πράγματα η αδελφή, θα περίμενα ακόμη σαν ανόητη τον Κύριο να έλθει φανερά πάνω σ’ ένα σύννεφο, κι όταν η ημέρα εκείνη -η ημέρα που θα τελειώσει το έργο της σωτηρίας του Θεού- έλθει όντως, θα ριχτώ στην κόλαση, θρηνώντας μέσα στην αγωνία. Αργότερα, συναναστράφηκε μαζί μου σχετικά με τις αλήθειες που αφορούν τα τρία στάδια του έργου του Θεού, την ενσάρκωση του Θεού και άλλες αλήθειες. Αφού κατάλαβα αυτά τα πράγματα, πίστεψα σθεναρά ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε!

Σκεφτείτε το: για δύο χιλιάδες χρόνια, όλοι οι πιστοί του Κυρίου λαχταρούν να καλωσορίσουν την επιστροφή του Κυρίου και να απολαύσουν τις υπέροχες ευλογίες μαζί Του. Ευτυχώς, με τη χάρη του Θεού, γεννήθηκα τις έσχατες ημέρες και χαιρέτησα την επιστροφή του Κυρίου Ιησού κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Έχω ακούσει την ομιλία του Κυρίου κι έχω απολαύσει το νερό από τον ποταμό της ζωής που ρέει από τον θρόνο. Τώρα, αισθάνομαι τόσο ενθουσιασμένη, αν και ταυτόχρονα και λίγο θλιμμένη. Όμως, πάνω απ’ όλα, αισθάνομαι ευλογημένη! Λαχταρούσα απελπισμένα την επιστροφή του Κυρίου, όμως ποτέ δεν είχα ονειρευτεί ότι θα συναντηθώ μαζί Του και θα Τον καλωσορίσω με τέτοιο τρόπο. Χωρίς τη χάρη του Θεού, θα είχα χάσει την ευκαιρία να καλωσορίσω την εμφάνιση του Κυρίου. Εάν είχα προσπαθήσει να καλωσορίσω τον Κύριο σύμφωνα με τη δική μου φαντασία, δεν θα είχα χαιρετίσει ποτέ την επιστροφή του Κυρίου. Δόξα τω Θεώ. Είμαι πρόθυμη να εκπληρώσω το καθήκον μου καλά για να ανταποδώσω την αγάπη του Θεού. Κάθε δόξα και έπαινος για τον Παντοδύναμο Θεό!

Τέλος.

Μέρος Πρώτο: Αφού περίμενα απελπισμένα τον Κύριο να έλθει πάνω σ’ ένα σύννεφο, τελικά επανενώθηκα μαζί του (I)

Γουέν Ζονγκ, Κίνα

Εκτεταμένη ανάγνωση:
Μια κομμώτρια βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής στην ακεραιότητα (I)
Μια κομμώτρια βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής στην ακεραιότητα (II)

Αφήστε σχόλια