Μενού

Ο Κύριος δίνει την ειρήνη στον άνθρωπο

Bible picture, peace

Ο Κύριος να υψώση το πρόσωπον αυτού επί σε και να σοι δώση ειρήνην·

Ψαλ. 3:2

πολλοί λέγουσι περί της ψυχής μου, δεν είναι δι’ αυτόν σωτηρία εν τω Θεώ· Διάψαλμα.

Εφεσ. 1:2

χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού.

Φιλ. 4:7

Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.

Ρωμ. 16:20

Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μεθ’ υμών. Αμήν.

Λευ. 26:6

Και θέλω δώσει ειρήνην εις την γην, και θέλετε πλαγιάζει και ουδείς θέλει σας φοβίζει και θέλω εξολοθρεύσει τα πονηρά θηρία από της γης και μάχαιρα δεν θέλει περάσει διά μέσου της γης σας.

Ιωάν. 14:27

Ο Κύριος Ιησούς είπε: Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς· ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά.

Ιωάν. 16:33

Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.

Ιησ. 22:4

και τώρα Κύριος ο Θεός σας έδωκεν ανάπαυσιν εις τους αδελφούς σας, καθώς υπεσχέθη προς αυτούς· τώρα λοιπόν επιστρέψατε και υπάγετε εις τας κατοικίας σας, εις την γην της ιδιοκτησίας σας, την οποίαν Μωϋσής ο δούλος του Κυρίου έδωκεν εις εσάς εις το πέραν του Ιορδάνου·

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «Βιβλικοί στίχοι ανά θέμα»:

Ευαγγέλιο Κυριακής: Δοκιμασίες – ένα άλλο είδος ευλογίας από τον Θεό