Μενού

Πού είναι η βασιλεία του Θεού; Η απάντηση είναι στην προσευχή του Κυρίου

βασιλεία του Θεού

Πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι η βασιλεία των ουρανών βρίσκεται στους ουρανούς, όμως η Κυριακή προσευχή λέει: «Ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθ. 6:10). Και το Βιβλίο της Αποκάλυψης λέει επίσης: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού» (Αποκ. 11:15). Άρα, η βασιλεία των ουρανών βρίσκεται στους ουρανούς ή στη γη; Σε αυτό το άρθρο, αποκαλύπτουμε την απάντηση για σας.

Η βασιλεία του Θεού βρίσκεται στους ουρανούς ή στη γη;

Στις συναντήσεις ακούω συχνά τον πάστορά μου να λέει: «Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Ιωάν. 14:2-3), «Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλόν, και μοι έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού […] Και οι δώδεκα πυλώνες ήσαν δώδεκα μαργαρίται· έκαστος των πυλώνων ήτο εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύαλος διαφανής» (Αποκ. 21:10,21), και παρόμοια χωρία από τη Γραφή για να μας πει ότι ο Κύριος έχει πάει να ετοιμάσει ένα μέρος για μας και ότι όταν επιστρέψει, θα μας αρπάξει όλους άμεσα στον ουρανό για να απολαύσουμε τα μαργαριτάρια και τον χρυσό των ουρανών, και ότι θα πρέπει να περιμένουμε με ψυχραιμία και να προσευχόμαστε, ώστε να μη μείνουμε πίσω όταν ο Κύριος επιστρέψει…

Όταν άκουγα τα λόγια του πάστορά μου, γέμιζα λαχτάρα για τη βασιλεία των ουρανών. Σκεφτόμουν ότι, σε όλη μου τη ζωή στη γη, δεν είχα δει ποτέ χρυσό ή μαργαριτάρια για να μιλάω γι’ αυτά, ήθελα λοιπόν πραγματικά να δω με τι μοιάζει η βασιλεία των ουρανών. Μερικές φορές μάλιστα, φανταζόμουν τον εαυτό μου εκεί μία μέρα, να στέκομαι στη βασιλεία των ουρανών, να κοιτάζω τον χρυσό και το μεγαλείο γύρω μου, τον λαμπερό χρυσό να λάμπει στα μάτια μου και παντού όπου πατάω τα παπούτσια μου να ηχούν με κρότο στο χρυσό πεζοδρόμιο και να μην υπάρχει κόκκος σκόνης στον αέρα… Αυτή θα ήταν πραγματικά επουράνια ζωή! Όσο περισσότερο το σκεφτόμουν, τόσο περισσότερο ήλπιζα ότι θα επιστρέψει ο Κύριος και θα μας αρπάξει στον ουρανό, ώστε να μπορώ να απολαμβάνω την ομορφιά του. Αυτό έγινε το επίκεντρο των περισσότερων από τις προσευχές μου προς τον Κύριο.

Μία μέρα, απήγγειλα την Κυριακή προσευχή: «Ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθ. 6:10). Άρχισα να σκέφτομαι τον λόγο του Κυρίου και μπερδεύτηκα: πρόθεση του Θεού είναι να προσευχόμαστε η βασιλεία Του να εμφανιστεί στη γη, γιατί λοιπόν ο πάστορας λέει ότι ο Κύριος θα μας αρπάξει απευθείας στον ουρανό όταν επιστρέψει; Τα κηρύγματα του πάστορα έρχονται καταφανώς σε σύγκρουση με τον λόγο του Κυρίου. Γιατί;

Αποδεικνύεται ότι η Βασιλεία του Θεού είναι στη γη

Μία μέρα, ένας από τους συνεργάτες μου με έφερε να συμμετάσχω σε μια μικρή ομάδα, και μια αδελφή εκεί συναναστράφηκε σαφέστατα σχετικά με τη Βίβλο, κάτι το οποίο πρόσφερε μεγάλη φώτιση σε μένα. Σκέφτηκα: «είναι μια σπάνια ευκαιρία, γιατί λοιπόν να μην αναζητήσω απαντήσεις με αυτήν την αδελφή σε όσα με μπερδεύουν;» Τη ρώτησα λοιπόν: «Κάθε μέρα, ο πάστοράς μας μάς λέει να περιμένουμε με ψυχραιμία και ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα μας αρπάξει στους ουρανούς. Όμως στην προσευχή του Κυρίου, ο Κύριος μάς λέει σαφώς να προσευχόμαστε η βασιλεία του Θεού να έλθει στη γη, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση του πάστορα ότι θα πρέπει να περιμένουμε, όταν έλθει ο Κύριος, να μας αρπάξει στον ουρανό. Άρα, η βασιλεία του Θεού βρίσκεται στον ουρανό ή στη γη;»

Χαμογέλασε και είπε: «Αδελφέ, έθεσες μια πολύ καλή ερώτηση και μπορούμε να διερευνήσουμε την απάντηση μαζί. Στην Κυριακή προσευχή, ο Κύριος Ιησούς όντως λέει σαφώς ότι πρέπει να προσευχόμαστε η βασιλεία του Θεού να έλθει στη γη και το θέλημά Του να γίνει στη γη. Πουθενά δεν λέει ότι η βασιλεία του Θεού θα εγκαθιδρυθεί στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, ο Κύριος είπε: “Και ουδείς ανέβη εις τον ουρανόν ειμή ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο ων εν τω ουρανώ” (Ιωάν. 3:13). Ο Κύριος μάς λέει σαφώς ότι εκτός από τον Θεό, κανένας άνθρωπος δεν έχει αναληφθεί τον ουρανό. Ο ουρανός είναι ο τόπος κατοικίας του Θεού και ο Κύριος ζητά να προσευχόμαστε η βασιλεία του Θεού να έλθει στη γη. Όμως, και πάλι θέλουμε να αναληφθούμε στον ουρανό. Δεν είναι υπερβολική η επιθυμία; Άρα, η βασιλεία του Θεού θα εμφανιστεί τελικά στη γη, όχι στον ουρανό. Μπορούμε, επίσης, να εξετάσουμε αρκετούς στίχους από τη Βίβλο: “Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγειναν φωναί μεγάλαι εν τω ουρανώ, λέγουσαι· Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων” (Αποκ. 11:15). “Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον” (Αποκ. 21:2-4). Οι στίχοι αυτοί κάνουν σαφώς αναφορά στο γεγονός ότι “Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού”, “Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού”, “η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων”. Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι η βασιλεία του Θεού θα κατέλθει στη γη. Εάν ακολουθούμε τις φαντασιοκοπίες μας, πιστεύοντας ότι η βασιλεία του Θεού βρίσκεται στον ουρανό και όταν έλθει ο Κύριος θα μας αρπάξει όλους για να ζήσουμε στον ουρανό, δεν σημαίνει αυτό ότι οι εν λόγω προφητείες δεν θα εκπληρωθούν; Όλοι γνωρίζουμε ότι στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους από λάσπη και τους έβαλε στον Κήπο της Εδέμ για να παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν στη γη, αλλά και για να υπακούνε, να λατρεύουν και να δοξάζουν τον Θεό στη γη, μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι το θέλημα του Θεού είναι η ανθρωπότητα να ζήσει στη γη. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι διεφθάρησαν από τον Σατανά, και το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στη γη. Ο Θεός έκανε τον Μωυσή να οδηγήσει τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο, και αυτό συνέβη στη γη. Ο Κύριος Ιησούς ήλθε προσωπικά ενσαρκωμένος για να λυτρώσει την ανθρωπότητα, και αυτό επίσης συνέβη στη γη. Άρα, ο προορισμός της ανθρωπότητας είναι στη γη, όχι στον ουρανό, και αυτό το έχει προαποφασίσει από καιρό ο Θεός».

Αφού άκουσα τη συναναστροφή της, ένιωσα ότι ήταν πολύ πρακτική. Η κατανόησή της ταίριαζε με τη Βίβλο και τον λόγο του Κυρίου. Στο παρελθόν, θεωρούσα ότι τα λόγια του πάστορά μου και οι λόγοι του Κυρίου Ιησού έρχονταν σε σύγκρουση, όμως δεν καταλάβαινα την αλήθεια μέσα τους. Αυτή η συναναστροφή με έκανε να καταλάβω ότι, επειδή στην αρχή ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα στη γη, όλο το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας επιτελείται στη γη, και ο Κύριος μάς ζητά να προσευχόμαστε η βασιλεία του Θεού να έλθει στη γη, το θέλημά Του είναι να ζήσουμε στη γη, όχι να αναληφθούμε στον ουρανό.

Μετά από αυτό, η αδελφή μου μού διάβασε τα παρακάτω λόγια: «Ο Θεός θα επιστρέψει στην αρχική Του θέση και κάθε άτομο θα επιστρέψει στην αντίστοιχη θέση του. Αυτοί είναι οι προορισμοί που ο Θεός και ο άνθρωπος θα διαμείνουν αντίστοιχα μετά το τέλος ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού. Ο Θεός έχει τον προορισμό του Θεού και ο άνθρωπος έχει τον προορισμό του ανθρώπου. Ενώ αναπαύεται, ο Θεός θα συνεχίσει να καθοδηγεί όλη την ανθρωπότητα στη ζωή τους πάνω στη γη. Ενώ βρίσκεται υπό το φως του Θεού, ο άνθρωπος θα λατρεύει τον έναν αληθινό Θεό στον ουρανό. […] Όταν η ανθρωπότητα εισέρχεται στην ανάπαυση, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει γίνει μια πραγματική δημιουργία· η ανθρωπότητα θα λατρεύει τον Θεό από τη γη και θα έχει φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον ανυπάκουοι στον Θεό ούτε θα αντιστέκονται στον Θεό· θα επιστρέψουν στην αρχική ζωή του Αδάμ και της Εύας. Αυτές είναι οι αντίστοιχες ζωές και οι προορισμοί του Θεού και της ανθρωπότητας μετά την είσοδό τους στην ανάπαυση. Η ήττα του Σατανά είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του Θεού και του Σατανά. Με αυτόν τον τρόπο, η είσοδος του Θεού στην ανάπαυση μετά την ολοκλήρωση του έργου διαχείρισής Του και η πλήρης σωτηρία και η είσοδος του ανθρώπου στην ανάπαυση, θα γίνουν αναπόφευκτη εξέλιξη. Ο τόπος ανάπαυσης του ανθρώπου είναι στη γη και ο τόπος ανάπαυσης του Θεού είναι στον ουρανό. Ενώ ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό στην ανάπαυση, θα ζήσει επί της γης, κι ενώ ο Θεός καθοδηγεί το υπόλοιπο τμήμα της ανθρωπότητας στην ανάπαυση, θα τους καθοδηγήσει από τον ουρανό, όχι από τη γη» (Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί).

Συνέχισε τη συναναστροφή της, λέγοντας: «Από αυτό το χωρίο, διαπιστώνουμε ότι, αφού ο Θεός μάς διασώσει πλήρως από τα χέρια του Σατανά, θα συνεχίσει να οδηγεί τη ζωή της ανθρωπότητας στη γη και δεν θα μας αρπάξει στον ουρανό. Αν και θα συνεχίσουμε να ζούμε στη γη, όλες οι δυνάμεις του Σατανά που αντιστέκονται στον Θεό θα έχουν καταστραφεί εντελώς εκείνη την εποχή, ο Σατανάς δεν θα παρενοχλεί πια ούτε θα παραβλάπτει τη γη, δεν θα υπάρχει δολοπλοκία, διαμάχη ή εξαπάτηση μεταξύ των ανθρώπων και δεν θα υποφέρουν πλέον, ούτε θα ανησυχούν ή θα αρρωσταίνουν και θα πεθαίνουν. Οι άνθρωποι θα ζουν όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ, θα λατρεύουν και θα υπακούνε τον Θεό και θα ζουν μέσα στις ευλογίες Του. Εκείνη την εποχή, τόσο ο Θεός όσο και η ανθρωπότητα θα εισέλθουν αληθινά στην ανάπαυση, ο Θεός θα οδηγήσει την ανθρωπότητα από τον ουρανό και θα προσφέρει τις ευλογίες του ουρανού στον κόσμο του ανθρώπου, και στη γη η ανθρωπότητα θα απολαμβάνει την καθοδήγηση του Θεού, θα ζει μια επουράνια ζωή και ο Θεός και οι άνθρωποι θα ζουν ευτυχισμένοι μαζί. Αυτός είναι ο όμορφος προορισμός που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Έτσι εκπληρώνεται πλήρως η εξής προφητεία στην Αποκάλυψη: «Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον» (Αποκ. 21:4).

Αφού άκουσα τη συναναστροφή της αδελφής μου για αυτό το χωρίο, ένιωσα την καρδιά μου να λάμπει. Αποδεικνύεται ότι έτσι θα εκπληρωθούν οι προφητείες στην Αποκάλυψη. Τώρα κατάλαβα ότι ο όμορφος προορισμός που προετοιμάζεται για τον άνθρωπο από τον Θεό είναι στη γη, όταν όμως έλθει, οι άνθρωποι θα ζήσουν χωρίς ενοχλήσεις του Σατανά και ειρηνικά μεταξύ τους, αυτή θα είναι δε η ευλογημένη ζωή που μας δίνεται από τον Θεό. Σκεπτόμενος πώς στο παρελθόν πίστευα ότι ο όμορφος προορισμός που προετοιμάζονταν για τον άνθρωπο από τον Θεό ήταν στον ουρανό και τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμουν τη ζωή στον ουρανό, συνειδητοποιούσα τώρα ότι ήταν γελοίο να φαντάζομαι με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε σαρκικά όντα, πώς άραγε θα μπορούσαμε, λοιπόν, να υπάρξουμε στον ουρανό; Δόξα τω Θεώ για την καθοδήγησή Του, που μου επέτρεψε να καταλάβω ότι η βασιλεία του Θεού είναι στη γη.

Χωρίς να το συνειδητοποιήσω, ο ουρανός σκοτείνιαζε και, προτού αισθανθώ ότι είχα ακούσει αρκετά, η συνάντηση τελείωσε. Όμως, κέρδισα πραγματικά πολλά από αυτήν τη συνάντηση και ανυπομονώ να κατανοήσω περισσότερα ως προς την αλήθεια στην επόμενη…

Από τον Τζινγί, Ηνωμένες Πολιτείες

Προτεινόμενα:

Κλιπ χριστιανικών ταινιών: «Το όνειρό μου για τη Βασιλεία των Ουρανών» Πώς να επιδιώξετε την είσοδο στην Ουράνια Βασιλεία (1)

Αφήστε σχόλια