Μενού

Οι προφητείες της Βίβλου: Πού θα εμφανιστεί ο Ιησούς στη Δευτέρα Παρουσία Του;

Δευτέρα παρουσία του Χριστού

Ματθ. 24:28

Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί.

Ησ. 41:2

Τις ήγειρε τον δίκαιον από της ανατολής, προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδωκεν εις αυτόν τα έθνη και κατέστησεν αυτόν κύριον επί τους βασιλείς; τις παρέδωκεν αυτούς εις την μάχαιραν αυτού ως χώμα, και εις το τόξον αυτού ως άχυρον ωθούμενον από ανέμου;

Ματθ. 24:27

διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.

Προτεινόμενα:

Προφητείες 2020 - Η βιβλική προφητεία για επιδημία και λιμό

Οι έσχατοι καιροί, για τους οποίους 7 προφητείες έχουν εκπληρωθεί

Η δευτέρα παρουσία φράση από την Αγία Γραφή

Αφήστε σχόλια