Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Γιατί ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες;
Εδάφια της Αγίας Γραφής – Το έλεος και την αγάπη του Θεού
Ιωάννης 10:27

Ιωάννης 10:27 – Εδάφια της Αγίας Γραφής

22 Ιανουαρίου 2020

121

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι». Ιωάννης 10:27

Συνιστώμενο:

Φρόνιμες παρθένες

Η ημέρα της έλευσης του Υιού του ανθρώπου

Η ημέρα της έλευσης του Υιού του ανθρώπου

12 Ιανουαρίου 2020

122

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Kαι καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Ματθ. 24:37

Συνιστώμενο:

Είσελθε στην Κιβωτό των εσχάτων ημερών «Οι Ημέρες του Νώε Έχει Έρθει»

Ο Θεός προτίθεται να καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, καθοδηγεί τον Νώε να κατασκευάσει μια κιβωτό

Το ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν

Το ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν— τα σημάδια του ερχομού του Κυρίου

9 Ιανουαρίου 2020

149

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Ματθ. 24:14

Συνιστώμενο:

Ελληνική ταινία «Κήρυκας Ευαγγελίου» Διαδώστε το ευαγγέλιο και μαθητεύσατε πάντα τα έθνη

Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν

Αφήστε όλες τις φροντίδες στον Θεό.

Αφήστε όλες τις φροντίδες στον Θεό

9 Αυγούστου 2019

130

1Πέτ.5:7
Kαι πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

Συνιστώμενο άρθρο:

Ο γάμος δεν με προβλημάτιζε πια (Ι)

 Με τον Θεό, δεν ανησυχώ πλέον για τα χρήματα

Δείτε τον Θεό μέσα από την πίστη σας

Δείτε τον Θεό μέσα από την πίστη σας

4 Αυγούστου 2019

155

Μάρκ. 10:52
Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Ύπαγε, η πίστις σου σε έσωσε. Και ευθύς ανέβλεψε και ηκολούθει τον Ιησούν εν τη οδώ.

Συνιστώμενο άρθρο:

 Με ποιον τρόπο μπόρεσα να στηριχθώ στον Θεό για να αντιμετωπίσω το γεγονός πως ο σύζυγός μου ήταν ετοιμοθάνατος;

Μόνο αυτοί που αγαπούν τον Θεό μπορούν να υπηρετήσουν τον Θεό.

Μόνο αυτοί που αγαπούν τον Θεό μπορούν να υπηρετήσουν τον Θεό.

2 Αυγούστου 2019

120

Ιωάν. 21:16
Ο Ιησούς λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν· Σίμων Ιωνά, αγαπάς με; Λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν· Ποίμαινε τα πρόβατά μου.

Συνιστώμενο άρθρο:

Είσαι ο Θωμάς ή ο Πέτρος;

Γιατί ο Κύριος Ιησούς έδωσε στον Πέτρο τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών

Ο Θεός είναι το στήριγμά μας

Ο Θεός είναι το στήριγμά μας

21 Ιουλίου 2019

119

Ψαλ. 23:4

«Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ’ εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν».

Συνιστώμενο άρθρο:

Η θαυμαστή προστασία του Θεού σε μια επικίνδυνη και τρομακτική πυρκαγιά

Η προστασία του Θεού: Μια μαρτυρία σχετικά με την θαυμαστή επιβίωση του εξάχρονου εγγονού μου

Δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο, το Θεό σου

Δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο, το Θεό σου

14 Ιουλίου 2019

111

Ματθ. 4:7

Είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου.

Συνιστώμενο άρθρο:

Θα αλλάξει ο Κύριος την εικόνα Του στη Δευτέρα Παρουσία;

Γιατί ήρθε ο Κύριος Ιησούς ενσαρκωμένος για να επιτελέσει το έργο Του

Να λατρεύεις τον Θεό ειλικρινά και με όλη σου την καρδιά

Να λατρεύεις τον Θεό ειλικρινά και με όλη σου την καρδιά

17 Ιουνίου 2019

102

Ιωάν. 4:24

Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι. 

Συνιστώμενο άρθρο:

 Η άγια ευπρέπεια που οι πιστοί του Θεού πρέπει να κατέχουν

Σταύρωση του Ιησού Χριστού

Η αγάπη του Σταυρού - 1Πέτ. 2:24

5 Ιουνίου 2019

120

1Πέτ. 2:24

Όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε.

Σχετικά άρθρα:

Γνωρίζετε τα βαθύτερα νοήματα της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού;

Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων. 

Τι είναι πίστη - Εβρ. 11:1

1 Ιουνίου 2019

89

Εβρ. 11:1

Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.

Προτεινόμενο:

Γιατί θα πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό; Τι είναι η αληθινή πίστη στον Θεό;

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μη φοβού, μόνον πίστευε».

Μη φοβού, μόνον πίστευε - Μάρκ. 5:36

31 Μαΐου 2019

140
Προσευχή του Κυρίου,Προσευχή του Ιησού

Κυριακή προσευχή - Πάτερ ημών

27 Μαΐου 2019

161

Ματθ 6:9-13

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου·
ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·
τον άρτον ημών τον επιούσιον δος εις ημάς σήμερον·
και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς·
και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν.

Προτεινόμενα:

Το μυστήριο της βασιλείας του Θεού κρυμμένο στην Κυριακή προσευχή

Ηλιοβασίλεμα,περιστέρια,ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας

Οργίζεσθε και μην αμαρτάνετε - Εφεσ. 4:26-27

7 Μαΐου 2019

107

Εφεσ. 4:26-27

Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον.

Προτεινόμενα:

Να συγχωρείς εβδομήντα φορές το επτά, Η αγάπη του Κυρίου

Ο Ιησούς Χριστός ψάχνει το απολωλός πρόβατο

Ο Ιησούς Χριστός ψάχνει το απολωλός πρόβατο - Ματθ. 18:12

4 Μαΐου 2019

108

Ματθ. 18:12

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τι σας φαίνεται; εάν άνθρωπός τις έχη εκατόν πρόβατα και πλανηθή εν εξ αυτών, δεν αφίνει τα ενενήκοντα εννέα και υπάγων επί τα όρη, ζητεί το πλανώμενον;» 

Προτεινόμενα:

Γιατί πρέπει ο Θεός να ενσαρκωθεί για να εργασθεί και να σώσει τον άνθρωπο

Η καρδιά του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν αλλάζει ποτέ.

Η διδασκαλια του χριστου

Αν εστιάσουμε στο να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, θα κερδίσουμε τις σημαντικότερες ευλογίες

3 Μαΐου 2019

113

Λουκ. 10:41-42

Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν· Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά· πλην ενός είναι χρεία· η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ’ αυτής.

Προτεινόμενα:

Μπορούν οι χριστιανοί να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών μέσω του μόχθου;

Χριστός και συλλέκτης φόρων

Ο Θεός σώζει το απολωλός - Λουκ. 19:10

29 Απριλίου 2019

101

Λουκ. 19:10

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός».

Προτεινόμενα:

Η καρδιά του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν αλλάζει ποτέ.

Εικόνες του Ιησού Χριστού

Ο Θεός δεν θέλει να χάσει ούτε μία ψυχή

24 Απριλίου 2019

133

Ματθ. 18:14

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του Πατρός σας του εν ουρανοίς να απολεσθή εις των μικρών τούτων».

Προτεινόμενα:

Η καρδιά του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν αλλάζει ποτέ.

Gospel music – Η Θεία αγάπη και ουσία ήταν πάντα ανιδιοτελείς

Προσευχή Εικόνες,Ματθαίος

Να επαγρυπνείτε και να προσεύχεστε, έτσι ώστε να μην μπαίνετε σε πειρασμό

23 Απριλίου 2019

100

Ματθ. 26:41

Aγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Αγρυπνείτε για να μην τυφλωθείτε πνευματικά!

Ποια είναι η σωστή προσευχή;

Η υπόσχεση του Θεού - Αποκ. 21:4

Η υπόσχεση του Θεού - Αποκ. 21:4

14 Απριλίου 2019

106

Αποκ. 21:4

Kαι θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον.

Προτεινόμενα:

Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον – Ιωάν. 3:16

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Ο Θεός είναι μαζί μας

Bible picture,John Gospel

Ο Θεός είναι ο άρτος της ζωής για τους ανθρώπους

5 Απριλίου 2019

107

Ιωάν. 6:35

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε».

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Με τον Θεό, δεν ανησυχώ πλέον για τα χρήματα

Ευαγγελικό κήρυγμα – Πώς μπορούν οι Χριστιανοί να αναγεννηθούν;

Fotos da Bíblia,versículos da Bíblia,Salmos

Ο Θεός παρηγορεί τη βαριά καρδιά μας

2 Απριλίου 2019

97

Ψαλ. 94:19

Εν τω πλήθει των αμηχανιών της καρδίας μου, αι παρηγορίαι σου εύφραναν την ψυχήν μου.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Η σωτηρία του Θεού: Ο Θεός είναι η υποστήριξή μου!

Η προσευχή κάνει θαύματα: Μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που είχα…

Bible picture,Matthew

Προσευχήσου στον Θεό μέσα από την καρδιά σου και με ειλικρίνεια

28 Μαρτίου 2019

102

Ματθ. 6:7

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όταν δε προσεύχησθε, μη βαττολογήσητε ως οι εθνικοί· διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουσθή».

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Ποια είναι η σωστή προσευχή;

Πιστεύω προσευχή: Επίλυση των τριών προβλημάτων της προσευχής ώστε να εισακούονται οι προσευχές μας

Bible picture

Ο Θεός είναι το φως της ζωής για τους ανθρώπους

27 Μαρτίου 2019

112

Ιωάν. (8:12)

Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Προσευχή για εργασία – Έχουμε τον Θεό, οπότε δεν φοβόμαστε τις δυσκολίες

Bible picture,Bible verse

Ο Θεός ακούει όταν Τον επικαλούμαστε

26 Μαρτίου 2019

97

Ιερ. 29:12

Τότε θέλετε κράξει προς εμέ και θέλετε υπάγει και προσευχηθή εις εμέ και θέλω σας εισακούσει.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Τι σημαίνει να προσεύχεσαι πραγματικά;

Πιστεύω προσευχή: Επίλυση των τριών προβλημάτων της προσευχής ώστε να εισακούονται οι προσευχές μας

Bible picture

Ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει από το βαρύ φορτίο

16 Μαρτίου 2019

107

Ματθ.11:28

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει».

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Με τον Θεό, δεν ανησυχώ πλέον για τα χρήματα

Ο γάμος δεν με προβλημάτιζε πια

Μην ανησυχούμε για το αύριο

11 Μαρτίου 2019

98

Ματθ. 6:26

Ο Κύριος Ιησούς είπε: Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά· σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών;

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Με τον Θεό, δεν ανησυχώ πλέον για τα χρήματα

Ο γάμος δεν με προβλημάτιζε πια

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Προσκυνώντας μόνο τον Κύριο

24 Φεβρουαρίου 2019

91

Λουκ. 4:8

Ο Κύριος Ιησούς είπε: Διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον Θεόν σου και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Διαφώτιση από δύο καλάθια με λουλούδια

Ξέρω πώς να διακρίνω τον αληθινό Χριστό από τους ψευδείς

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο

19 Φεβρουαρίου 2019

96

1Ιωάν. 4:12

Τον Θεόν ουδείς είδε πώποτε· εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν, και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Να συγχωρείς εβδομήντα φορές το επτά, Η αγάπη του Κυρίου

Η παρακολούθηση και η αναμονή

12 Φεβρουαρίου 2019

95

Λουκ. 12:40

Ο Κύριος Ιησούς είπε: Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.

Προτεινόμενα:

Με ποιον τρόπο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει

Πώς θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει;

Ο Θεός αρέσουν οι ταπεινοί άνθρωποι

10 Φεβρουαρίου 2019

110

Λουκ. 18:14

Ο Κύριος Ιησούς είπε: Σας λέγω, Κατέβη ούτος εις τον οίκον αυτού δεδικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος· διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή.

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Όσο έχετε πίστη, θα τα λάβετε

7 Φεβρουαρίου 2019

117

Ματθ. 21:22

Ο Κύριος Ιησούς είπε: και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει.

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Συγχώρεση

6 Φεβρουαρίου 2019

151

Ματθ. 6:14

Ο Κύριος Ιησούς είπε: “Διότι εάν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος…”

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Ευαγγελική μαρτυρία: Όταν δεν μπορούσα να συγχωρήσω τον σύζυγό μου

Να συγχωρείς εβδομήντα φορές το επτά, Η αγάπη του Κυρίου

Εδάφια της Αγίας Γραφής - Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν

5 Φεβρουαρίου 2019

83

Εδάφια της Αγίας Γραφής - Ο Θεός είναι μαζί μας

3 Φεβρουαρίου 2019

125

Δευτ. 31:8

Και ο Κύριος, αυτός είναι ο προπορευόμενός σου· αυτός θέλει είσθαι μετά σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει· μη φοβού, μηδέ δειλία.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Η αγάπη του Θεού έφερε τον νεκρό πίσω στη ζωή

Η σωτηρία του Θεού: Ο Θεός είναι η υποστήριξή μου!

Εδάφια της Αγίας Γραφής - Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Θεό!

2 Φεβρουαρίου 2019

127

Λουκ. 18:27

Ο Κύριος Ιησούς είπε: “Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ”.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Προσευχή για εργασία – Έχουμε τον Θεό, οπότε δεν φοβόμαστε τις δυσκολίες

Σαν από θαύμα επέζησα από την καταστρεπτική καταιγίδα σώα και αβλαβής

Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών - 1Ιωάν. 1:9

1 Φεβρουαρίου 2019

84

1Ιωάν. 1:9

Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Μπορούν όσοι διαπράττουν και ομολογούν αμαρτίες να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών;

Όταν ενώθηκα με έναν θαυμαστό τρόπο ξανά με τον Κύριο, βρήκα τον δρόμο να απελευθερωθώ από την αμαρτία (Ι)

Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον - Ιωάν. 3:16

27 Ιανουαρίου 2019

123

Ιωάν. 3:16

Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. 

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Να συγχωρείς εβδομήντα φορές το επτά, Η αγάπη του Κυρίου

Τι πρέπει να επιδιώκουν οι άνθρωποι όταν είναι ζωντανοί - Ματθ. 16, 26

26 Ιανουαρίου 2019

91

Ματθ. 16:26

Ο Κύριος Ιησούς είπε: Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Με τον Θεό, δεν ανησυχώ πλέον για τα χρήματα

Ας ξεφορτωθούμε το βαρύ φορτίο, αναπαυόμαστε μπροστά στον Κύριο - Ματθ. 11:28

25 Ιανουαρίου 2019

82

Ματθ. 11:28

Ο Κύριος Ιησούς είπε:  Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Ποια είναι η έννοια της ανάπαυσης στην Βίβλο;

Ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου

Εμμένετε εις την προσευχήν - Κολ. 4:2

23 Ιανουαρίου 2019

99

Κολ. 4:2

Εμμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας…

Μπορείτε επίσης γρήγορα να βρείτε σχετικά δημοφιλή άρθρα μέσω της ενότητας «εδάφια της Αγίας Γραφής»:

Ποια είναι η σωστή προσευχή;

Βασικές γνώσεις σχετικά με την προσευχή

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Στενή η Πύλη Προς τη Ζωή

12 Ιανουαρίου 2019

126

Ο Κύριος Ιησούς είπε: Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι’ αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.

Ματθ. 7, 13-14

Σχετικά άρθρα:

Ο όρος για την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών

Γιατί ο Κύριος Ιησούς έδωσε στον Πέτρο τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών

Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν

Εδάφια της Αγίας Γραφής - Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν

9 Ιανουαρίου 2019

129

Εδάφια της Αγίας Γραφής - παραβολή της αμπέλου

8 Ιανουαρίου 2019

134

Ιωάν. 15:5

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα. Ο μένων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν».

Σχετικά άρθρα:

Ευαγγέλιο Κυριακή: Πως μπορώ να έχω σωστή σχέση με τον Θεό;

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Στηριζόμαστε στον Θεό, είμαστε ευλογημένοι

7 Ιανουαρίου 2019

97

Παρ. 16:20 

Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρεί καλόν· και ο ελπίζων επί τον Κύριον είναι μακάριος.

Σχετικά άρθρα:

Προσευχή για εργασία – Έχουμε τον Θεό, οπότε δεν φοβόμαστε τις δυσκολίες

Η προστασία του Θεού: Μια μαρτυρία σχετικά με την θαυμαστή επιβίωση του εξάχρονου εγγονού μου

Κοιτάξτε στον Θεό

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Μην φοβόμαστε, ο Θεός είναι μαζί μας!

28 Δεκεμβρίου 2018

125

Ψαλ. 91:7

Χιλιάς θέλει πίπτει εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου· πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει.

Προτεινόμενο:
Σαν από θαύμα επέζησα από την καταστρεπτική καταιγίδα σώα και αβλαβής

2Κορ. 5:7

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Η πίστη

16 Δεκεμβρίου 2018

106
Psalms 23:4

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Ο Θεός είναι μαζί μας

16 Δεκεμβρίου 2018

120

Ψαλ.23:4
Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ’ εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν.

Προτεινόμενα:
Με τον Θεό, δεν ανησυχώ πλέον για τα χρήματα
Η θαυμαστή σωτηρία του Θεού: Πώς ένα επτάχρονο παιδί επέζησε σαν από θαύμα μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι

Ιων. 3:10

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Το έλεος και την αγάπη του Θεού

16 Δεκεμβρίου 2018

115

Ιων. 3:10
Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς· και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμη εις αυτούς· και δεν έκαμεν αυτό.

Προτεινόμενα:
Ο Θεός βλέπει την ειλικρινή μετάνοια μέσα στα βάθη της καρδιάς των κατοίκων της Νινευή
Εάν η πίστη σου στον Θεό είναι αληθινή, θα λαμβάνεις συχνά τη φροντίδα Του

παντοδυναμία του Θεού

Εδάφια της Αγίας Γραφής – διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ

11 Δεκεμβρίου 2018

114

Μάρκ. 10:27
Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς, λέγει· Παρά ανθρώποις είναι αδύνατον, αλλ’ ουχί παρά τω Θεώ· διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ.

Προτεινόμενα:
Η θαυμαστή σωτηρία του Θεού: Πώς ένα επτάχρονο παιδί επέζησε σαν από θαύμα μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι
Σαν από θαύμα επέζησα από την καταστρεπτική καταιγίδα σώα και αβλαβής

δοκιμασιεσ του θεου

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Γιατί ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες;

11 Δεκεμβρίου 2018

135

Ζαχ. 13:9
Και θέλω περάσει το τρίτον διά πυρός· και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον, και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον·

Προτεινόμενα:
Ο Ιώβ νικάει τον Σατανά και γίνεται ένας αληθινός άνθρωπος στα μάτια του Θεού
Η πίστη του Ιώβ στον Θεό δεν κλονίζεται επειδή ο Θεός κρύβεται από αυτόν

Λόγος του Θεού

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος του Θεού

11 Δεκεμβρίου 2018

128

Ψαλ. 119:105
Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου.

Προτεινόμενα:
Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος του Θεού έξω από τη Βίβλο; (Ι)
Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος του Θεού έξω από τη Βίβλο; (ΙΙ)

ανιδιοτελησ αγαπη

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Η ανιδιοτελής αγάπη του Θεού

11 Δεκεμβρίου 2018

132

1Ιωάν. 4:10
Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ’ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.

Προτεινόμενα:
Γιατί ήρθε ο Κύριος Ιησούς ενσαρκωμένος για να επιτελέσει το έργο Του
Γνωρίζετε τα βαθύτερα νοήματα της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού;

Μάρκ. 11:24, Προσευχή στον Χριστό

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Προσευχή στον Χριστό

8 Δεκεμβρίου 2018

134

Μάρκ. 11:24

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς».

Προτεινόμενα:
Τι σημαίνει να προσεύχεσαι πραγματικά;
Ξέρεις πώς να προσεύχεσαι για να έχεις την απάντηση του Κυρίου;

Ματθ. 4:4,ιησούσ χριστόσ λογια

Εδάφια της Αγίας Γραφής - Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής μας

29 Νοεμβρίου 2018

130

Ματθ. 4:4
Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού».

Προτεινόμενα:
Γιατί ο Κύριος Ιησούς έλεγε παραβολές όταν εργαζόταν
Γιατί ο Κύριος Ιησούς έδωσε στον Πέτρο τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών

Δευτ. 31:8

Λατρεύουμε με τις καρδιές μας, ο Θεός πρέπει να καθοδηγεί!

31 Οκτωβρίου 2018

115

Δευτ. 31:8
και ο Κύριος, αυτός είναι ο προπορευόμενός σου· αυτός θέλει είσθαι μετά σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει· μη φοβού, μηδέ δειλία.

Προτεινόμενα:

Η θαυμαστή προστασία του Θεού σε μια επικίνδυνη και τρομακτική πυρκαγιά

Σώθηκα από τον Θεό όντας όμηρος ενός δολοφόνου

Παρ: 9:10,ανθρώπινη σοφία

Η ανθρώπινη σοφία προέρχεται από τον Θεό

30 Οκτωβρίου 2018

100

Παρ: 9:10
Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου· και επίγνωσις αγίων φρόνησις.

Προτεινόμενα:

Το πρόβλημα του βασιλιά Σολομώντα

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος τον χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας. (Παρ. 17:3)

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Η αντιξοότητα είναι η ειδική ευλογία του Θεού

16 Οκτωβρίου 2018

114

Παρ. 17:3

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος τον χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας.

Προτεινόμενα:

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Πίστη

ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν

Εδάφια της Αγίας Γραφής – είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον

16 Οκτωβρίου 2018

126

Ιώβ. 1:20,21
Τότε σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφαλήν αυτού και έπεσεν επί την γην και προσεκύνησε,και είπε, Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον.

Προτεινόμενα:

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Η αντιξοότητα είναι η ειδική ευλογία του Θεού

 

Ιακ. 1:2-3,Πίστη

Εδάφια της Αγίας Γραφής - Πίστη

16 Οκτωβρίου 2018

142

Ιακ. 1:2,3
Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν.

Προτεινόμενα:

Εδάφια της Αγίας Γραφής – είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Η αντιξοότητα είναι η ειδική ευλογία του Θεού

Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον, και ιδού, τα πάντα ματαιότης και θλίψις πνεύματος. (Εκκλ.1:14)

Εκκλ.1:14

15 Σεπτεμβρίου 2018

103

Εκκλ.1:14
Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον, και ιδού, τα πάντα ματαιότης και θλίψις πνεύματος.

Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει· (Ψαλ.37:5)

Ψαλ.37:5

15 Σεπτεμβρίου 2018

105

Ψαλ.37:5
Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ’ αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει·

Πλην και σεις οι καθ' ένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ας σέβηται τον άνδρα. (Εφεσ.5:33)

Εφεσ.5:33

15 Σεπτεμβρίου 2018

104

Εφεσ.5:33
Πλην και σεις οι καθ’ ένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ας σέβηται τον άνδρα.

Εν θλίψει επεκαλέσθην τον Κύριον· ο Κύριος μου υπήκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού· δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος; (Ψαλ.118:5-6)

Ψαλ.118:5-6

15 Σεπτεμβρίου 2018

99

Ψαλ.118:5-6
Εν θλίψει επεκαλέσθην τον Κύριον· ο Κύριος μου υπήκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού· δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος;

Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα. (Ιωάν.10:30)

Ιωάν.10:30

15 Σεπτεμβρίου 2018

92

Ιωάν.10:30
Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα.