Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

«πίστη στον Θεό» (1) - Η υπακοή σε όσους βρίσκονται στην εξουσία ισοδυναμεί πραγματικά με υπακοή στον Θεό;

Προτεινόμενα κλιπ ταινιών 781 1 Οκτωβρίου 2018

Στη Βίβλο ο Παύλος είπε: «Πάσα ψυχή ας υποτάσσηται εις τας ανωτέρας εξουσίας. Διότι δεν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού είναι τεταγμέναι. Ώστε ο εναντιούμενος εις την εξουσίαν εναντιούται εις την διαταγήν του Θεού· οι δε εναντιούμενοι θέλουσι λάβει εις εαυτούς καταδίκην». (προς Ρωμαίους 13:1-2). Πώς πρέπει να μεταχειριζόμαστε εμείς οι πιστοί όσους βρίσκονται στην εξουσία; Η υπακοή σε όσους βρίσκονται στην εξουσία ισοδυναμεί πραγματικά με υπακοή στο Θεό;

Δείτε περισσότερα